Fókusz (Ünnepi Könyvhét ´96)

publikálva
1996/20. (05. 16.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Május 30-tól június 3-ig rendezik meg az idei Ünnepi Könyvhetet. A könyvheti listán szereplô, 48 kiadó által megjelentetett 133 kötet közül hármat jegyeznek a Narancsban rendszeresen publikáló szerzôk: Eörsi István

Az ötlábú bárány címmel gyűjtötte össze a 60-as évektôl a legutóbbi idôkig írt publicisztikáit (Pesti Szalon), Kukorelly Endre Kedvenc címmel foglalta kötetbe írásait (Jelenkor), Tandori Dezsô szépprózáját pedig Tandori avagy Karácsony a Húsvét-szigeteken címmel jelenteti meg a Magvetô.

A könyvpiac nehezedô helyzetére utal, hogy a korábbi évek többszörös "túljelentkezéséhez" képest most kevesebb mint háromszáz címbôl választotta ki a zsűri (Poszler György elnök, Kiss Gy. Csaba, Kocsis András Sándor, Margócsy István, Pomogáts Béla, Ronga József, Szilágyi Ákos) a hivatalos listára kerülôket (amúgy a többiek is megjelenhetnek, természetesen, csak nem "könyvheti könyvként"). A szabály ezúttal is az volt, hogy egy-egy kiadó legfeljebb öt címmel lehet jelen, de néhány esetben a zsűri kivételt tett: a Jelenkortól hét került a listára, ebbôl egy közös a Polisszal, az Európától hat kötet, a Magvetôtôl is hat, de ebbôl kettô antológia, a Cserépfalvitól szintén hat, ebbôl kettô a Senecával közös, öt-öt könyvet hoz ki a Pesti Szalon, a Kortárs és az Ab Ovo. A korábbi gyakorlathoz híven a határon túli kiadók kötetei közül ezúttal sem "selejteztek".

A szokásos könyvheti antológiák - Körkép, Szép versek: (Magvetô) és Írószemmel (Kossuth) - mellett a Pesti Szalon egy Ottlik-emlékkönyvvel (benne néhány, csak a két háború között, folyóiratban publikált Ottlik-írás), a Kráter pedig egy Szerb Antal emlékezetére összeállított kötettel jelentkezik. A magyar költészet huszonhat, a hazai széppróza huszonhárom újdonsága mellett mindössze két új drámakötet van a listán (egyikük Georg Taborié - Ab Ovo), az Európa tovább pörgeti a jól bevált Hrabal/Kundera-tengelyt, s ad egy-egy Rushdie-t és Brett Easton Ellist is. Az Új Könyvpiac által közölt könyvheti listához képest változás, hogy Határ Gyôzô verskötete és az erdélyi fejedelemség hadseregérôl szóló ismeretterjesztô mű nem készült el, most nem lesz kapható.

A Könyvhetet valószínűleg május 30-án 16 órakor, a Vörösmarty téren nyitja meg Pomogáts Béla, az Írószövetség elnöke, de ez még nem hivatalos.

- szt -

Haller-ügy: eljárás

Lapértesülések szerint a rendôrség kezdeményezésére a Fôvárosi Fôügyészség az illetékes parlamenti bizottságnál rövid idôn belül indítványozza a szocialista párt parlamenti képviselôje, Haller Zoltán mentelmi jogának felfüggesztését, többek között csôdbűntett gyanúja miatt. (Hivatalos forrásokból annyit erôsítettek meg, hogy a képviselô mentelmi jogát kétrendbeli hamis tanúzásra való rábírás alapos gyanújával egy másik ügyben korábban már felfüggesztették.)

A rendôrség csôdbűntett és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt indított büntetôeljárást Haller cége, a Trend Kft. ellen, amely - a politikus feleségének tulajdonában lévô - Yes Kft.-vel együttműködve feltehetôen tiltott tranzakciókat bonyolított le. A Trend, amely csôdbe jutott vállalatok felszámolásával foglalkozik, az általa felszámolt vállalatok behajtott kinnlevôségeibôl beruházásokat finanszírozott, ezzel hátráltatva vagy lehetetlenné téve a felszámolás alatt álló mintegy 80 cég adósságrendezését. Több esetben a felszámolt cégek vagyonát a Trend áron alul adta el a Yes Kft.-nek, így a Yes több tízmillió forint nyereséget termelt. Elôfordult, hogy egy felszámolás alatt álló vállalat ingóságaihoz, amelyeket a Trend hirdetett meg eladásra, a vevô csak a Yes Kft.-n keresztül juthatott hozzá. Lapértesülés szerint a Trend kérésére egy ízben egy közelebbrôl meg nem nevezett ingatlanról az illetékes hatóság levette a jelzálogot, ezt azonban nem tudhatta az ingatlan iránt érdeklôdô többi vevô; így a 20 ezer négyzetméteres ingatlanhoz egymillió forintért juthatott a Yes Kft.

A szocialista párt frakcióvezetôje néhány nappal a hír megjelentetése után bírálta a Népszabadságot, amiért az nem közölte Szekeres Imre nyilatkozatát arról, hogy az állítólagos nyomozás hírét kérdésére sem az érintett képviselô, sem az ügyészség, sem a parlament mentelmi bizottsága nem erôsítette meg; a frakcióvezetô leszögezte, hogy kérésre támogatnák Haller mentelmi jogának felfüggesztését. Hozzátette: valakinek nyilván érdekében állt, hogy a Haller elleni nyomozás híre épp aznap szivárogjon ki, amikor a kormány a tervezett gazdasági nyomozóhivatalról szóló elôterjesztést tárgyalta.

A csôdbűntettet a Büntetô törvénykönyv (Btk.) 290. paragrafusa alapján maximum öt évig terjedô szabadságvesztéssel büntethetik; nyolc év a legmagasabb büntetési tétel, ha "a cselekmény a gazdasági életben súlyos következményekkel jár".

Bárka-fejlemények

Úgy volt, hogy lapunk zárta és budapesti megjelenése között, május 14-én, kedden tárgyalja testületi ülésen a VIII. kerületi önkormányzat a Bárka Színház létrehozásával kapcsolatos kérdéseket; ám mint kiderült, erre csak késôbb, május 28-án kerülhet sor, ha az intézmény közhasznú társaság formájában történô létrehozásának részletkérdéseiben már dűlôre jutottak. (Az alapító okirat lapzártáig még nincs beadva, de egy külsô jogász már dolgozik rajta.)

Az alapkérdés, melyet mindenekelôtt el kell dönteniük a képviselôknek, hogy egyáltalán akarják-e a Csányi János által kezdeményezett színházat (MaNcs, április 18.). Ha igen, meg kell határozniuk az összeget, amellyel az intézmény művészeti programját támogatnák 1997-ben, illetve amennyit a színház számára kiszemelt épület - a Ludovika egykori vívóterme, az Orczy kert úgynevezett nagyterme - rekonstrukciójára szánnak.

Éppen ez jelenti a legnagyobb problémát: mint az Orczy kert hét dolgozója az Élet és Irodalomban megjelent Csányi-interjúra reagáló levélben írta, két szakközépiskolának is itt van a tornaterme. Az Orczy kert igazgatója, a levél aláírói között egyébként nem szereplô Váczy András ezzel kapcsolatban a Narancsnak elmondta, "kemény érdeksértés" lenne, ha a Bárka miatt megfosztanák a kertet a nagyteremtôl, ahol jelenleg 800-1000 fô elôtt tartanak jó bevételt hozó rockkoncerteket - s más rendezvényekre is használják -, míg a színházi koncepciónak megfelelô rekonstrukciós terv szerint mindössze 270 fô lenne a terem befogadóképessége.

Amennyiben az önkormányzati testület sokáig húzza a döntést (amit egyébként - saját ütemterve szerint - már április 30-ig meg kellett volna hoznia), elôfordulhat, hogy a Bárka kezdeményezését amúgy rokonszenvvel figyelô Művelôdési Minisztérium nem veszi bele jövô évi költségvetési elôirányzatába a színház támogatását.

- szt -

Gorleben: atomcsata

Az észak-németországi Alsó-Szászországban található Dannenbergnél az elmúlt héten környezetvédôk csaptak össze a rendôrséggel; a zöldek, az autonómok és az anarchisták, akikhez nagy számban csatlakoztak helyi öko-konzervatív lakosok is, meg akarták akadályozni, hogy egy atomvonattal a gorlebeni ideiglenes tárolóba szállítsák a franciaországi Le Havre-beli atomerômű évtizedekig sugárzó nukleáris hulladékát, azaz a használt fűtôelemeket.

A hagyományosan környezet- és rendôrbarát Németországban ezúttal mindkét fél részérôl az erôszakmentesség nagyfokú figyelmen kívül hagyása volt a jellemzô. Mintegy kilencezer rendôr tisztelte meg a fele akkora létszámban ülôsztrájkoló és úttorlaszokat emelô tüntetôket (ennek költsége: 55 millió márka), akik egy idô után már tüzeket gyújtottak, síneket és villanyvezetékeket rongáltak meg, valamint kövek és vasgolyók dobálásával védték a természetet a rendôröktôl és az atomtól. Az ugyancsak zöld (egyenruhás) rendfenntartók vízágyúk és gumibotok segítségével lettek úrrá a természetvédôkön. Gorleben lakosai közel húsz éve tüntetnek különbözô helyi atomerôművek és tárolók ellen; az elmúlt években ehhez járultak még a Franciaországból érkezô úgynevezett Castor-szállítmányok, ezzel is öregbítve a szabadság-egyenlôség-testvériség hazájának németországi hírnevét. Angela Merkel kereszténydemokrata környezetvédelmi miniszter egyébként megvédte a Castor-szállítást, mondván, annak nincs alternatívája, és kijelentette: Németország kötelezte magát az atomhulladék átvételére.

Budapesten egyébként az elmúlt héten négynapos konferenciát tartottak a radioaktív hulladékok megfelelô tárolásáról: a tanácskozást nem érdektelen módon a NATO szervezte. Lapzártáig a világ nem talált biztonságos megoldást az atomszenny tárolására; csak a sok százezer csernobili sugárfertôzött - az a halálbiztos. - sa-sl -

Tenni vagy nem

A Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága szerint hülyeségeket beszél az a gyógyszerésznek álcázott statiszta, aki arra próbálja rávenni az ivarérett nôi lakosságot, hogy használjanak csak nyugodtan OB-tampont (sôt, egyes nézetek szerint akkor is, ha nem menstruálnak, mert az milyen klassz érzés). Az Etikai Bizottság szerint a reklám nem figyelmeztet arra, hogy az orvosok kifejezetten ellenzik a hosszas alkalmazást. Sem az Országos Közegészségügyi Intézet, sem az Országos Szülészeti és Nôgyógyászati Intézet (OSZNI), sem az Orvosi Kamara (OK) nem javasolja az éjszakai tamponhasználatot, bár az idôhatárban nem sikerült megegyezni, mivel az OSZNI három-négy órát javasol, míg az OK hat órában maximálja az optimális idôtartamot.

Érdekes, de épp az OB-tampon gyártója, a Johnson & Johnson állítja azt, az Amerikai Közegészségügyi Intézet véleményére hivatkozva, hogy terméküket akár nyolc óra múlva sem kell kicserélni. Ez már csak azért is különös, mert a Magyar Narancs nôgyógyászának értesülése szerint éppen az Egyesült Államokban fordult elô olyan haláleset, ami túl hosszú tamponhasználatra vezethetô vissza. A hüvelyben és a méhben tudniillik az oxigénhiány hatására elszaporodhatnak olyan baktériumok, melyek anaerob sepsist eredményezhetnek az esetek egy nagyon kis százalékában. Szakértônk hozzátette, hogy a tamponhasználat egyébként is afiziológiás eljárás, a hüvely nem arra van kitalálva, hogy bedugaszolják, ezért ajánlott a tampon rendeltetésszerű és idôben korlátozott használata. - pk -

publikálva
1996/20. (05. 16.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra