Kísérlet a végiggondolásra - Carol Rittner, Stephen D. Smith, Irena Steinfeldt (szerk.): A holokauszt és a keresztény világ

  • B. I.
  • 2009. október 8.

Könyv

A hét nagyobb téma köré szervezett, majd' háromnegyed száz írást tartalmazó kötet 2005-ben jelent meg. A három szerkesztő - az amerikai Carol Rittner irgalmasrendi nővér, a brit Stephen D. Smith, az izraeli Irena Steinfeldt - változatos műfajú (és, tegyük hozzá: nívójú) szöveggyűjteményt állított öszsze: az írások java tanulmány, de bőséggel található miniportré, vállaltan szubjektív esszé, teológiai eszmefuttatás, mi több, programadói gondolatkísérlet is. Közös azonban a szándék, az alcímmé is emelt "Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival".

A hét nagyobb téma köré szervezett, majd' háromnegyed száz írást tartalmazó kötet 2005-ben jelent meg. A három szerkesztő - az amerikai Carol Rittner irgalmasrendi nővér, a brit Stephen D. Smith, az izraeli Irena Steinfeldt - változatos műfajú (és, tegyük hozzá: nívójú) szöveggyűjteményt állított öszsze: az írások java tanulmány, de bőséggel található miniportré, vállaltan szubjektív esszé, teológiai eszmefuttatás, mi több, programadói gondolatkísérlet is. Közös azonban a szándék, az alcímmé is emelt "Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival".

E törekvés indokoltságát aligha kell magyarázni - és nem csak Magyarországon és általában Kelet-Európában, ahol a félig vagy sehogy sem bevallott múlt szükségképpen vezetett és vezet újabb tévhitekhez, a rossz lelkiismeretet kompenzáló önigazoló mítoszokhoz, tudatlanságból fakadó gonosz, embertelen, ostoba tanokhoz. A Vatikán, a nyugat-európai keresztény egyházak és államok II. világháború alatti magatartásáról és viszonyáról a holokauszthoz ugyancsak nem tudunk még mindent. Éppen emiatt a gyűjtemény messze legizgalmasabb fejezetei azok, amelyek az egyes európai államok egyházainak és a Vatikánnak a II. világháború alatti reakcióit ismertetik.

Azt, hogy például Németországban, Lengyelországban vagy a Szovjetunió megszállt területein a különböző felekezetű egyházak miként viselkedtek a náci uralom idején, alapvetően határozták meg a (nemzeti) történelmi hagyományaik is, mondjuk az, hogy az antiszemitizmus milyen mértékben volt a nemzeti identitás kötőanyaga 1939 előtt is. A dolgot ráadásul bonyolítja, hogy legtöbbször nem is beszélhetünk arról, hogy "az" egyház milyen álláspontot foglalt el az adott országban: hiszen ha voltak is olykor egységes és hivatalos álláspontok, lényegében majd' mindenhol tökéletesen ellentétes attitűdök jellemezték a papságot. Voltak, akik életük kockáztatásával is mentették zsidó ember- és polgártársaikat, és voltak, akik hálaadó miséket celebráltak az Endlösung feletti örömükben (mint Veszprémben). A tanulmányokból mindenesetre világosan lejön, hogy azokban az országokban, amelyekben a helyben meghatározó egyház határozottan kiállt a deportálások ellen, a zsidó közösség nagyobb eséllyel élte túl a likvidálási kísérletet. A legismertebb példa erre Dánia, ahol az evangélikus egyház bátor szerepvállalásának (és nem mellékesen az állampolgársági jogegyenlőség eszméjéből, valamint a hagyományos németellenességből táplálkozó civil kurázsinak) az eredményeként a zsidóság döntő többsége elkerülte a bevagonírozást. De a skandináv polgári társadalomhoz képest elmaradottnak számító Bulgáriára is igaz ez: az ortodox egyház vezetői határozottan és nyilvánosan emelték föl szavukat a "végső megoldás" ellen, szembeszállva a nagy hatalmú uralkodóval is. Példaadásuk nem maradt visszhangtalan: és amikor a jogi és orvosi hivatásrendek is tiltakoztak, III. Borisz fölfüggesztette a deportálásokat, 50 ezer embert mentve meg a koncentrációs táboroktól.

Ahol viszont a nyilvános kiállás elmaradt (részben politikai megfontolásból, részben - a hagyományos antiszemitizmus okán - ideológiai meggyőződésből), a nácik a helyi bürokrácia olajozott együttműködésével hatékonyabban teljesíthették küldetésüket. Ahol pedig az antiszemitizmus a formálódó nemzettudat fontos építőeleme volt - mint a tisói Szlovákiában -, a zsidóság végképp nem számíthatott intézményes segítségre. Míg a filoszemitának a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető lengyel katolikus egyház legalább a katolizált zsidókért igyekezett tenni valamit, a szlovák hozzáállást az az egykori Hlinka-bonmot jellemezte a leghívebben, miszerint "a zsidó akkor is zsidó marad, ha száz püspök kereszteli meg".

Külön rész foglalkozik azokkal, akik - nemegyszer saját egyházukkal is ellenkezve - mindent megtettek az üldözöttek megmentéséért. Ahogyan a katolikus Jan Karski, a világháború alatti lengyel ellenállás és az emigráns kormány követe fogalmazott: "A zsidókat a világ minden kormánya magára hagyta, de az egyes emberek közül nem mindenki." E fejezet egy-két oldalas kis írásokban emlékezik meg az olyan nagyszerű emberekről, mint amilyenek a katolikus Salkaházi Sára nővér vagy az evangélikus lelkész Sztehlo Gábor is voltak. Sok újdonsággal mindazonáltal e rész nem szolgál; az pedig nem teljesen világos, hogy mi volt a szervező elv, mivel nem csak szorosan vett egyházi személyekről és szervezetekről emlékeznek meg a szerzők. Ha viszont tágabb körnek kívántak emléket állítani, úgy a tragikus sorsú Esterházy János is minden bizonnyal megérdemelt volna néhány tisztelgő mondatot.

Terjedelmileg is hangsúlyos a keresztény egyházak holokauszthoz való viszonyának teológiai értelmezése. Laikusként ennek értékelésétől inkább eltekintenék, ám két dolog így is szembeötlő: az egyik, hogy a köteten végigvonuló tankönyvszerű megoldás, a lapszéli "Kérdések további megfontolásra" e helyeken tűnik a legdidaktikusabbnak. A másik, és az előzőnél sokkal fontosabb észrevétel: valamennyi szerző érveket és ellenérveket ütköztetve gondolkodik tárgyáról, ami mindenképpen üdítő élmény a magyarországi egyházi megszólalások problémaérzékenységéhez szokott olvasónak.

Fordította: Zalotay Melinda. Egyházfórum-Balassi, 2009, 428 oldal, 2500 Ft

Neked ajánljuk

Kesergő a két öszvérhez

A Három óriásplakát Ebbing határában és az Erőszakik rendezője minden próbálkozás során méterekkel emeli a lécet önmaga előtt, s – mint mindig – most is gond nélkül libben át felette. McDonagh ezúttal is egy elszigetelt atmoszférában kutatja az „emberi” jelző jelentéstartalmát, amelyet magasztalásként és sértésként egyaránt alkalmaz.

Elveszetten

  • SzSz

A rendező 2019-ben, a Házassági történet promókörútján vette újra kezébe középiskolás kora kedves könyvét, Don DeLillo Fehér zaját. Nem nehéz rájönni, miért épp akkor: a regény hősei egy misztikus esemény hatására hirtelen megkérdőjelezik saját szokásaikat, érzései­ket, sőt az egész életüket. Meglehet, hasonlóan érez egy filmrendező is, akinek szekere épp az Oscarig vezető, rögös és értelmetlen úton döcög.

Minden bizonytalan

A videókat és installációkat készítő szlovák képzőművész elsősorban az ún. átrajzolt, leg­inkább újságokban, könyvekben és képeslapokon talált képeken alapuló munkáival vált ismertté. E sikeres, több magángyűjteményben is megtalálható művek nemcsak az emlékeinkben élő, hanem nyomaiban még mindig fel-felbukkanó, a volt szovjet blokk lakói számára nagyon is ismerős vizuális és történeti hagyományait dolgozták fel és írták újra.

Kibontakozik lassan

Egy walesi bányászfaluban nőtt fel az idén 81 éves John Cale, de már gyerekkorában a zene iránt mutatott érdeklődést. Orgonált a helyi templomban, később brácsázni kezdett, azután Londonban, majd New Yorkban folytatott zenei tanulmányokat, ahol Aaron Copland volt a mestere.

Így is szép

A 18. század végén, a polgári hangverseny­élet hajnalán gyakran szerepelt ugyanazon a műsoron intim kamaramű, dal és nagyzenekari szimfónia, utóbbi gyakran több részletre bontva. Ezt a jótékony változatosságot idézte fel Keller András, aki nincs híján a kitűnő ötleteknek.

Elszáradt arcok

Felhajtás, a kínált holmi értékéhez képest túl nagy reklám: ezt jelenti a szerző negyedik regényének címe. A neonzöld szmájli és a betűk neonzöldje a borítón a könyvben felbukkanó árura, egy drogra utal. Az egyenmosoly a grafikai megoldásnak köszönhetően vibrál. Ez a látvány meg is alapozza az olvasmány­élményt, amelynek meghatározó vonulata a bizonytalanság.

Valóra vált álom

Az utókor korántsem elfogulatlan emlékezetében Horthy Miklós zömmel Magyarország kormányzójaként él, aki többnyire fess altengernagyi egyenruhában feszít, esetleg fehér lován léptet. Tette is mindezt 24 és fél éven keresztül, egy tengerrel nem bíró ország („király nélküli királyság”) államfőjeként.

Papás-mamás

Egy játszóházban, pontosabban egy játszóház előterében vagyunk, ahol egy egyedülálló apa és egy válófélben lévő anya várakozik a foglalkozáson lévő gyerekére. Bár kapcsolatuk kissé viharosan indul (gyermekeik összevesznek bent, és természetesen felelőst kell találni egy ilyen komoly helyzetben), de a hosszú közös várakozások alkalmával – mi sem természetesebb – összemelegednek. Eddig ideálisnak tűnik a helyzet, ugye?

Megalázva

Kedden ért véget a PDSZ meghirdette egyhetes országos, ún. gördülő pedagógussztrájk. A záróaktus a Szolidaritás Napja volt, amelyen a közoktatás szereplői mellett a szakképzési centrumok néhány intézményéből, valamint egyházi iskolákból is demonstráltak tanárok. 

Kezek az asztal felett

Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím… – énekelte szombaton este kicsivel nyolc előtt a Vencel téren a spontán módon, mindenféle közösségi meghirdetés nélkül összeverődött sok száz fős tömeg. A megválasztott elnökként első televíziós interjújára a nemzeti múzeumba siető Petr Pavelt üdvözölték így.

Szégyen nélkül

Miközben a hajléktalan nők körében kifejezetten gyakoriak a nőgyógyászati problémák, az állami ellátáshoz való hozzáférésük finoman szólva is nehezített. A tavaly október óta működő traumatudatos nőgyógyászati rendelőben az egyszeri ellátásokon túl tartós segítséget és sokszor lelki támaszt is nyújtanak a nehéz helyzetű nőknek.