Általános Szerződési Feltételek

 • 2020.10.08 19:26

Közlemény

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. (a továbbiakban: Kiadó) által kiadott, print (Magyar Narancs) és online kiadvány (www.magyarnarancs.hu )  címen elérhető elektronikus kiadvány (a továbbiakban: Kiadvány) valamint ezek kombinációjának használatára a Felhasználóval létrejövő szerződéses jogviszonyt (a továbbiakban: szerződés).

A Kiadó adatai:

Név: Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft.

Székhely:1094 Budapest Ferenc tér 1

Telefonszám:06-20-420-3500

Elektronikus levélcím: magyar@narancs.hu

Felhasználó az, aki az erre a célra rendszeresített internetes felületen a szolgáltatás használata (előfizetés) érdekében a 4. pontban részletezett személyes adatait megadja, és a szolgáltatás díját megfizette. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Felhasználó által megadott adatok köre:

 • előfizetés: számlázási, kézbesítési, kapcsolattartási adatok
 • előfizetés regisztrációhoz kötött: e-mail-cím+jelszó
 • támogatás: regisztrációhoz kötött: e-mail-cím + jelszó

 

II. A szolgáltatás megnevezése

A létrejött szerződés alapján a Kiadó engedélyezi a Felhasználónak a print, illetve online Kiadványa tartalmainak saját célra történő felhasználását.

A Kiadvány print változatban, vagy elektronikus úton, mobil applikáció révén, illetve internetes böngészőprogram használatával, az I. fejezet 1. pontjában megadott címen érhető el. A Felhasználó az online szolgáltatást a felhasználóneve és jelszava megadásával érheti el.

Előfizetés csomagok és fizetési módok

 HaviNegyedévesFélévesÉves
Printátutalás, bankkártyaátutalás, bankkártyaátutalás, bankkártya
Digitálisbankkártya (megújuló)---
Kombinált--bankkártya

 


III. A szerződés létrejötte

 1. A Felek között a szerződés a digitális és a kombinált előfizetési mód esetén kizárólag elektronikus úton jön létre.
 2. A szerződés létrejötte regisztráció útján kezdeményezhető, amelynek során a Felhasználó köteles megadni az azonosításához szükséges adatokat, valamint köteles egy olyan jelszót választani, amely megfelel a Kiadó által előírt mindenkori biztonsági feltételeknek. A Felhasználó felel azért, hogy a felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személy birtokába. A Kiadó az illetéktelen felhasználásért nem tartozik felelősséggel.
 3. A szerződés akkor jön létre, amikor az V. fejezet szerinti előfizetési díjat a Felhasználó megfizette. A szerződés létrejöttéről a Kiadó elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.
 4. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződés adatai a Felhasználó személyes profiljából elérhetők.
 5. A Kiadó biztosítja, hogy a regisztráció során a díjfizetést megelőzően a Felhasználó ellenőrizhesse az általa megadott adatokat, illetve az adatbeviteli hibákat korrigálhassa.
 6. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szerződés létrejöttét követően a Kiadó a szolgáltatás egészét haladéktalanul teljesítse, ezért tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti felmondási jog nem illeti meg.

 

IV. Előfizetési időszak

 1. A szerződés a havi előfizetéses konstrukció esetén minden alkalommal 30 napra, kombinált előfizetés esetén pedig a print előfizetés lejártáig érvényes.
 2. A Felhasználónak a regisztráció során tett erre irányuló nyilatkozata esetén a havi digitális előfizetés automatikusan újul meg.
 3. A Felhasználó az automatikus megújítást bármikor (az V. fejezet 4. pontjára is figyelemmel) egyoldalúan megszüntetheti a www.magyarnarancs.hu címen elérhető felhasználói profil felületen. Ebben az esetben a szerződés az aktuális előfizetési időszak végével szűnik meg, és a kártyaregisztráció is törlésre kerül.

 

V. Díjfizetés, számlázás

 1. A szolgáltatásért a Felhasználó előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet. Az előfizetési díj mindenkori mértéke megtalálható a www.magyarnarancs.hu/elofizetes  címen. A Kiadó az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyoldalúan, de nem visszamenőleg jogosult az előfizetési díjakat módosítani. A megújuló előfizetések esetében a módosítás a soron következő megújuláskor lép életbe.
 2. Az előfizetési díj az előfizetési időszakra előre esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és valamennyi költséget.
 3. Az előfizetési díjak teljesítésének módozatai az előfizetési csomagok táblázatban találhatóak, a Felhasználó a digitális havi, illetve a kombinált éves előfizetést kizárólag elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, a Simple Pay fizetési szolgáltatás rendszerén (üzemeltető: OTP Mobil Kft., ászf: https://simplepay.hu/vasarlo-aff) keresztül fizetheti meg. A Felhasználó kijelenti, hogy a Simple Pay szolgáltatás esetleges hibájából fakadó igényét kizárólag a Simple Pay rendszer üzemeltetőjével szemben érvényesíti.
 4. A Felhasználónak a regisztráció során tett, erre irányuló nyilatkozata esetén a Kiadó jogosult a Felhasználó által megadott bankkártya-adatok felhasználásával az előfizetési időszak lejártakor a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg a Felhasználó a IV. fejezet 3. pontja alkalmazásával ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.
 5. Az havi digitális előfizetési díjról a számlát a Kiadó kizárólag elektronikus úton állítja elő, és a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

 

VI. Szerzői jogok

 1. A Kiadvány és annak minden része (ideértve az audiovizuális elemeket, továbbá minden oldal forráskódját is) szerzői jogai a Kiadót illetik meg. A Kiadó a Felhasználónak kizárólag a Kiadvány saját célra történő felhasználását engedélyezi.
 2. A Felhasználó nem jogosult a Kiadvány vagy annak bármely része semmilyen egyéb felhasználására, kivéve, amennyiben azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) a szabad felhasználás körében lehetővé teszi.
 3. A Kiadó engedélye nélkül a Kiadványban közölt, a napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkek vagy egyéb művek nem használhatók fel [Szjt. 36. § (2) bek.].
 4. Ha a Kiadó valamely tartalomhoz hozzászólási lehetőséget biztosít, a hozzászólás elküldésével a Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a hozzászólás közléséhez, egyben tudomásul veszi, hogy a hozzászólás közlésével kapcsolatban őt semmilyen igény nem illeti meg, illetve hogy a Kiadó a hozzászólást nem köteles közölni, azt bármikor törölheti.

 

VII. A kiadó felelőssége

A Kiadványban megjelenő tartalom sem részben, sem egészben nem minősül tanácsadásnak. A Kiadványban megjelenő valamennyi adat tájékoztató jellegű. A Kiadó nem vállal felelősséget a Kiadványban megjelenő tartalomra alapozott semmilyen magatartás következményeiért.

 

VIII. Az ÁSZF módosítása

 1. A Kiadó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
 2. Az ÁSZF módosításáról a Kiadó elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.
 3. Az ÁSZF módosított feltételei első alkalommal a nem megújuló előfizetések esetén a módosítás dátumát követő 15 napot követően kezdődő előfizetési időszakban alkalmazandók, megújuló előfiezetések esetén a soron következő megújítási időszakban.

 

IX. Adatvédelem

A Kiadó a Felhasználónak kizárólag azokat a természetes személyazonosító és egyéb személyes adatait kezeli, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Kiadó Felhasználó felé a szerződésből eredő kötelezettségeit teljesítse. Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése. A Kiadó szavatolja, hogy a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó kifejezett írásos, vagy elektronikus úton tett, tájékoztatáson alapuló beleegyezése esetén adja ki harmadik félnek, kivéve mégis ha ezen adatok kiadására jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt köteles. A Kiadó az általa kezelt személyes adatokat a szerződésből fakadó igények elévülési idejéig kezeli. A Kiadó adatkezelési tájékoztatója a  https://magyarnarancs.hu/rolunk/adatvedelem-77484 címen elérhető, az a jelen ÁSZF alkalmazásában is irányadó. A Kiadó jogosult elektronikus levélben az aktív előfizetéssel rendelkező felhasználóknak a rendszer használatával kapcsolatos információkat küldeni.

 

X. Reklamáció

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszait az erre a célra rendszeresített email címen telefonon vagy jelentheti be telefonon (kiado@narancs.hu és narancsonline@narancs.hu és +36-20-329-5900)

A Kiadó a panaszt köteles 8 napon belül kivizsgálni és a kivizsgálás eredményéről a Felhasználót érdemben tájékoztatni.

Adatvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat (naih.hu). (lásd még Felhasználó jogairól a Kiadó Adatvédelmi Tájékoztatóját.) Fogyasztóvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Budapest Főváros Kormányhivatalához, illetve a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat.

Neked ajánljuk

A varacsk alatt

Jane Campion hosszan megpihent legutóbbi rendezése, a 2009-es, Keats életéről szóló Fényes csillag után, azóta csak egy remek krimisorozatot, A tó tükrét láthattuk tőle.

A hiányzó hetes

Milyen kapcsolat van egy széndarab és egy tájkép, vagy a „szabálytalanul” szabályos mértani test és egy karkörzés között? Mire (vagy kire) utal a kiállítás címe? Miért fontos a hetes szám?

Vif

A zseni a polgári életben örök vesztes, akinek talán szüksége is van ezekre a vereségekre. A művészetpszichológia érdekes kérdése lehetne, hogy a vásott romantikus közhelyek közül vajha miért épp ez maradt oly kedves mindmáig a 19. század gyermekded ábrándjait zordan elvető és rendre kifigurázó színházi alkotók számára.

Egy szabad ember

 • Babarczy Eszter

„Egy elkövetkező nemzedéknek, akik remélhetőleg szerencsésebbek és bölcsebbek lesznek, mint mi voltunk”indul a harminc év történetfilozófiai, eszmetörténeti és politikai írásait összegyűjtő kötet. Gyurgyák nem változtatott az eredeti szövegeken, összeállításuk mégis politikai tett: a szerző hitvallást tesz, amelytől az ország sorsának jobbra fordulását várja. Ez a hitvallás egy angolszász típusú konzervativizmusé, amely, mint Gyurgyák maga mondja, elveszített lehetőség volt a magyar történelemben, különösen a rendszerváltás után.

Majd legközelebb

 • Rádai Andrea

Nem sikerült leváltani a féldiktatórikus rendszer kormányát, így a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését sem tudtuk megakadályozni: nem nyertünk a ProTest – Út a forradalomhoz című színházi társasjátékban. De ez talán mellékes is, mert itt az út volt a fontos, a viták, a közös gondolkodás, a billegés a cselekvés képességének eufóriája és a tehetetlenség letargiája között.

Törvényen kívüli ösztönök

Nyolc afrikai férfi táncos jön ki a színpad elejére. Meztelen testükre húzott fekete öltönyükben felsorakoznak a rámpán, farkasszemet néznek a közönséggel. Kitartóan, sokáig. Miféle szakadékot lép át, vagy nem lép át a tekintetünk? Az ő szemükben lehetne düh, méreg, dac, elég, ha a gyarmatosításra, háborúkra, a menekülthelyzetre gondolunk. De nincs. Csak úgy néznek.

Vissza a szamárpadba

 • A szerk.

Nagyszabású szélsőjobboldali összejövetelnek, öndefiníciója szerint egyenesen csúcstalálkozónak adott otthont a múlt hétvégén Lengyelország fővárosa. A The Warsaw Summit házigazdája a Jog és Igazságosság (PiS) és Jarosław Kaczyński pártelnök voltak, vélelmezett titkos célja pedig az, hogy az európai hasonelvű pártokat egységbe kovácsolja.

„Párizsban minden volt”

 • Artner Sisso

A Jel Színház alapítója a vajdasági Magyarkanizsáról indult képzőművészként, s előbb Budapesten, majd Párizsban lett táncos és koreográfus. Legutóbbi darabja, az OMMA kapcsán beszélgettünk, emlékezve az első előadására, a Pekingi kacsára is.

Hozza a kötelezőt

 • Sausic Attila (Berlin)

Németországban megszigorították a járványellenes intézkedéseket. Angela Merkel megjelenésünk napján adja át irodáját a parlament által szerdán megválasztott szociáldemokrata kancellárnak. Olaf Scholz általános oltáskötelezettség bevezetését tervezi. S mennyi szép törekvés és nemes szándék említhető az új kormány programjából!

„Rohadjon szét ott, ahol van!”

A szakértő szerint kisebbek, az építtető szerint megfelelő méretűek a Nagy-Magyarországot bemutató mórahalmi Mini Hungary Park makettépületei. A Szegedi Törvényszéken zajló büntetőper nem azt vizsgálja, mi mekkora, hanem hogy meg akarták-e rövidíteni az államot és az Európai Uniót.

„Innen csak elmenni lehet”

Négyszázszoros ingatlanár-különbség is lehet Budapest belvárosa és például a Békés megyei Kevermes vagy Kötegyán között. Kevermesen jártunk, s mellbevágó szegénységet és pusztulást láttunk.

„Ekkora szakadék máshol nincs”

Mivel elégedetlenek a mai fiatalok, és miért a magyarok a leg­op­ti­mistábbak a visegrádi négyek közül? Mi lehet az oka a politikai hovatartozás szerinti megosztottságnak, és mi az az egy kérdés, amelyben mégis egyetért fideszes és ellenzéki fiatal?