Adatvédelem

 • 2011. november 30.

Rólunk

A Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A Magyarnarancs.hu Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 1.5.em., tel: 06-1-219-0862; cégjegyzékszám: 01 09 676067, adószám: 11774756-2-4, email-cím: adatvedelem [at] narancs [dot] hu, a továbbiakban Magyar Narancs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

1.2 E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magyar Narancs által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.3 A Magyar Narancs kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.4 A Magyar Narancs elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Magyar Narancs a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Fogalmak

2.1 „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.2 „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; ©
2.3 „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.4 „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
2.5 „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.6 „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.7 „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.8 „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2.9 „Honlap”: az Adatkezelő tulajdonában lévő internetes oldal, sajtótermék a magyarnarancs.hu
2.10Felhasználó”: az a természetes személy, aki a Honlapra látogat és/vagy a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a 4. pontban felsorolt személyes adatait.
2.11Szolgáltatás(ok)”: az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon:

 • előfizetési megrendelés rögzítése
 • regisztrálás kommenteléshez
 • tartalomfogyasztás

2.12 „Külső szolgáltató”: az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások Honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
2.13 „Tájékoztató”: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója

 

3. Az adatkezelő megnevezése

E tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Magyarnarancs.hu Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 1. 5. emelet
Cégjegyzékszám: 01 09 676067
Adószám: 11774756-2-43
Képviselő: Bojtár B. Endre
Telefonszám: 06-1-219-0862
E-mail cím: adatkezeles [at] narancs [dot] hu
(a továbbiakban: Adatkezelő)

4. Adatfeldolgozók megnevezése

4.1 Társaságunk IT szolgáltatói
Társaságunk a Honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) biztosítják és ennek keretében – a velük fennálló szerződéseink tartamáig – kezelik a honlapon megadott személyes adatokat, az általuk végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Az adatfeldolgozók megnevezése a következő:
Cégnév: sysVol Informatikai és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 24320711-2-13
Képviselő: Möhöly Gábor

Cégnév: Netrix Számítástechnikai és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 5. em
Cégjegyzékszám: 01 09 706619
Adószám: 12853207-2-41
Képviselő: Kőszegi Péter
Telefonszám: +36 (30) 632-6221
E-mail cím: iroda [at] netrix [dot] hu
Honlap: www.netrix.hu

A társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://netrix.hu/content/data_protection_policy

Cégnév: Galamus Bt.     
Székhely: 1155 Budapest, Ivánka Pál u. 28.
Cégjegyzékszám: 01-06-767829/4
Adószám: 22130088-1-42
Képviselő: dr. Kelemen László

4.2 Társaságunk hirdetésszervezője

Cégnév: Sales Contact Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 61.
Cégjegyzékszám: 01 09 910369
Adószám: 14579770-2-43
Képviselő: Sopov István
Telefonszám: +36-1-577-4050
E-mail cím: sales [at] adaptivemedia [dot] hu
Honlap: www.adaptivemedia.hu

A társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html

4.3 Hírlevélküldés

Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott nevet és e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó – jelen tájékoztatás szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával valósulhat meg.
Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Felhasználó részére.
Adatátadás: hírlevél küldés során az adatkezelést a Mailchimp biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a https://mailchimp.com/legal/privacy/oldalon található további információ.
Az adatkezelés időtartama: a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásának időtartama, illetve a hírlevél küldéséről történő leiratkozás időpontja.
A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

4.4. Regisztráció

A regisztrációhoz szükséges adatok: email-cím, név, jelszó. Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a regisztráció nem jöhet létre.

Regisztrációra lehetőség van Facebook vagy Google-fióknak a használatával is. 

Facebook-autentikáció esetén a  Facebook Ireland Ltd. (Írország, Dublin 2, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour) által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mail cím, Facebook ID) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. felé a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi irányelveinek (https://www.facebook.com/privacy és https://www.facebook.com/about/privacy/update) betartása mellett.

Google-autentikácó esetén a Google LLC(600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mailcím) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. felé a Google LLC adatvédelmi irányelveinek (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US) betartása mellett.

4.5 Előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatók

Társaságunk az előfizetői szerződés teljesítése érdekében (megrendelések feldolgozása, az előfizetők részére csekkek nyomtatása és postázása, kedvezménykártyák gyártása és postázása, a nyomtatott kiadvány lappéldányainak kézbesítése, reklamációk, címváltozások kezelése, esetleges előfizetői akciók tervezése, lebonyolítása) a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosításához, előfizetéssel összefüggő kapcsolattartás céljából, a szükséges mértékben és körben adatokat adhat át az alábbi adatfeldolgozók részére:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

Cégnév: GLOBE MASTER KFT.
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 79.II.em.2.
Cégjegyzékszám: 01-09-06270601
Adószám: 10252411-2-43
Képviselő: Prokopovics Katalin
Telefonszám: +36 70 427 3492
E-mail cím: megrendeles [at] globemaster [dot] net
Honlap: www.globemaster.net

Cégnév: Trizner-Audit Kft.
Székhely: 1149 Budpaest, Mogyoródi 32.
Cégjegyzékszám: 01-09- 561902
Adószám: 10552601-2-42.
Képviselő: Trizner József
Telefonszám: +36 1 329 4665
Fax: +36 1 349 0916
E-mail cím: audit [at] trizner [dot] hu

Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42
Telefonszám: +36 1/20/30/70 3-666-611
E-mail cím: ugyfelszolgalat [at] simple [dot] hu
Honlap: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

5. A kezelt személyes adatok köre

Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások (előfizetés, cikkhozzászólás, tartalomfogyasztás) igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

 • név,
 • felhasználói név,
 • e-mail cím,
 • számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó)
 • kézbesítési cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó)
 • telefonszám.

Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli, mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításban közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

6. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Sütik - cookie – k

A magyarnarancs.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

7. Az adatkezelés célja, jogalapja

7.1 Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja

 • online tartalomszolgáltatás
 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
 • online mérés
 • Felhasználó által generált tartalmak (pl. cikkhozzászólás) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése
 • a Felhasználók jogainak védelme
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

7.2 A Magyarnarancs.hu Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. Melynek során a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adatok illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.3 Az Adatkezelők a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl.jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

7.4 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta és az adatokat megadta.

7.5 Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, a Magyarnarancs.hu Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 • az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

7.6 Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

8. Az Adatkezelés elvei, módja

8.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

8.2 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

8.4 A 14 életévét be nem töltött érintett személyes adata nem kezelhető. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

8.5 Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyes adatait.

8.6 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8. 7 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

9.1 A Magyarnarancs.hu Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

9.2 A Magyarnarancs.hu Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

9.3 A Magyarnarancs.hu Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.4 A Magyarnarancs.hu Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

10. Az Adatkezelések időtartama

10. 1 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 3 napig tárolja.

10.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 30. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

10. 3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

10.4 Előfizetések esetén, ha az Előfizető az előfizetés lejártáig nem hosszabbítja meg előfizetését, vagy nem ad le újabb megrendelést, az adatkezelés célja megszűnik, az Előfizető minden személyes adata (név, kézbesítési és számlázási cím, telefonszám, e-mail) azonnal törlésre kerül.

10.5 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

11. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

12. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

12.1 A Felhasználó az Adatkezelő weboldalának használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső Szolgáltató által történő hasznosításához.

12.2 A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.ibillboard.com/privacymanagement/ oldalon található további információ.

12.3 Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és wb beacon (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. “Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

12.4 A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.

12.5 A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacon és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A  szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasító a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítáa az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

12.6 Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználó számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP-cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebbok Inc., Twitter Inc..

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

13.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, nem visszamenőleges hatállyal.

13. 2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

14. Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, az alábbi elérhetőségen kapcsolatba léphet velünk: adatvedelem [at] narancs [dot] hu

15. Eljárási szabályok

15.1 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

15.2 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

15.3 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

15.4 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

15.5 Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

15.6 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

15.7 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

15.8 Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

15.9 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

15.10 Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

15.11 A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

16. Jogérvényesítési lehetőségek

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu, Honlap: http://www.naih.hu ©

 

Neked ajánljuk

Klippremier családdrámával

 • narancs.hu

A Sorbonne Sexual utoljára 2021-ben jelentkezett új anyaggal: a Húszas évek című lemezzel. Most itt a régi/új dal és a videoklip is.