Adatvédelem

 • 2011. november 30.

Rólunk

A Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Magyarnarancs.hu Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. E tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során mindvégig törekszik a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására.

A személyes adatokat az Adatkezelő saját zárt rendszerében tárolja, biztosítva az adatok folyamatos rendelkezésre-állását, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon az adatkezelés teljes időtartama alatt.

Kiemelt figyelmet fordít továbbá az Adatkezelő a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére és az azoknak való folyamatos megfelelésnek, továbbá az érintetti joggyakorlás lehető legszélesebb kereteinek megteremtésére.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőt nem alkalmaz.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Honlap használatával az Adatkezelővel támogatási jogviszonyba kerülő, illetve a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek – a Tájékoztató fogalomhasználatával: az Érintettek – az Adatkezelő általi adatkezelésről olyan közérthető tájékoztatást kapjanak, mely eredményeként az adatkezelés teljes folyamata átláthatóvá válik és ez megteremti számukra érintetti joggyakorlásuk szilárd alapjait.

Az Adatkezelő célkitűzésétől független ugyanakkor előfordulhat olyan eset, hogy az adatkezelés folyamatában változás áll be, esetleg nem várt adatvédelmi incidens következik be. Az ilyen esetekről Adatkezelő a Honlapon tájékoztatja az Érintetteket, adatvédelmi incidens esetén a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

Az adatkezelés során továbbá az Érintettnek kérdése, kérése merülhet fel, még annak ellenére is, hogy az adatkezelési folyamat számára átlátható. Ezen kérdések megválaszolása és kérések teljesítése prioritást képez az Adatkezelő számára, ezért az Adatkezelő az Érintett számára igyekszik a folyamatos kommunikáció lehetőségét is biztosítani, akár adatvédelmi tisztségviselője bevonásával is.

II. Az adatkezelési tájékoztató fogalmai

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek az alábbi személy minősül, azzal, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelési célokat egyedül határozta és határozza meg.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi tisztviselő: olyan, szakirányú végzettséggel rendelkező személy, akit az elszámoltathatóság elvének érvényesülése érdekében az Adatkezelő jelöl ki és akinek elsődleges feladata az adatvédelmi előírások érvényesülésének elősegítése, továbbá közvetítő szerep ellátása az Adatkezelő és a Hatóság, az Érintettek, az Adatfeldolgozók, Címzettek és Harmadik felek között.

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések vonatkozásában Adatvédelmi tisztviselő alkalmazására az Adatkezelő nem köteles, de ennek ellenére is Adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki az adatkezelési alapelvek és részletszabályok következetes érvényre juttatása érdekében.

Automatizált döntéshozatal: technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül meghozott döntés.

ÁSZF: Az Adatkezelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek, amelyek elfogadásával és alkalmazásával az Érintett, mint támogató, az Adatkezelővel mint kedvezményezettel jogviszonyt hoz létre.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett: azonosított, vagy azonosítható természetesen személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Felek: az Érintett és az Adatkezelő együttesen.

Felhasználói fiók: a Honlapon az Érintett részére létrehozott privát felhasználói felület, amely felületen a Honlap látogatásával kapcsolatos, a Támogatási szerződéstől független felhasználói beállítások (például hírlevélfeliratkozás) kezelhetőek és áttekinthetőek. Az Érintett a jelen bejelentkezési rend szerint a Felhasználói fiókhoz folyamatosan hozzáfér. A Felhasználói fiókot az Érintett bármikor törölheti is a Felhasználói fiókban elhelyezett „Beállítások” menüponton belül a „Fiók törlése” ikonra kattintva, ekkor a fiók teljes adattartalma törlődik, mely körülmény azonnali hatállyal megszünteti a Felek minden hatályos Támogatási szerződését és az Érintett minden a Felhasználói fiókban tett beállítását (például hírlevélfeliratkozásait). A Felhasználói fiók az Érintett általi törlés esetét, vagy az ÁSZF szerinti megszűnést kivéve azon a napon szűnik mely, mely napon a Támogató utolsó teljesített támogatása óta 1 (egy) naptári év eltelt. Amennyiben a Felhasználási fiókhoz Támogatási szerződés nem kapcsolódott és nem is kapcsolódik, úgy a Felhasználói fiók legkésőbb annak tulajdonosa általi törléséig marad fenn, de 1 (egy) naptári évnyi inaktivitás esetén az Adatkezelő is jogosult a Felhasználói fiók törlésére, ha a Felhasználói fiók törlését megelőzően küldött levélben tájékoztatja az Érintettet, hogy a Felhasználói fiók mely időpontban kerül törlésre.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek mindenkori elérhetőségei a www.naih.hu internetesen oldalon találhatóak.

Hírlevél: az Adatkezelő vagy cégcsoportjának tagja által küldött elektronikus levél, mely az Adatkezelő és cégcsoportja tagjainak, termékei, szolgáltatásai és az általuk szervezett egyes rendezvények tekintetében tartalmaz tájékoztatást, meghívást, és egyéb módon kísérel meg közvetlen üzletszerzést, támogatói és vásárlói toborzást.

Honlap: https://narancs.hu, https://magyarnarancs.hu, https://mancs.hu,  

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Rendszerüzenet: Felhasználói fiók esetén az ÁSZF szerinti üzenetek, Hírlevélfeliratkozással létrejövő Felhasználói fiók esetében az Adatkezelő által a Felhasználói fiók létrejöttéről és annak várható megszűnéséről küldendő elektronikus levél.

Számv. tv.: 2000. évi C. törvény a számvitelről.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Tájékoztató: a jelen Adatkezelési tájékoztató.

Támogatás: az Érintett által az Adatkezelő részére a Támogatási szerződés keretei között, az Érintett saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen teljesített vissza nem követelhető pénzszolgáltatás a Felek Támogatási szerződése szerint.

Támogatási szerződés: Az Érintett és az Adatkezelő jogviszonya, melynek egyedi tartalmi elemei az Érintett Felhasználói fiókjában jelennek meg, mögöttes szabályait pedig az ÁSZF-ben írtak képezik.

III. Az Adatkezelő

Cégnév: Magyarnarancs.hu Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A  

Központi ügyintézés helye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A  

Cégjegyzékszám: 01 09 676067 (Fővárosi Cégbíróság)

Adószám: 11774756-2-4

Statisztikai számjel:  11774756-5814-113-01.

Képviselő: Bojtár B. Endre ügyvezető

Elektronikus levélcím: adatvedelem [at] narancs [dot] hu

További elektronikus elérhetőség: lapigazgato [at] narancs [dot] hu

Az adatok megismerésére jogosultak: a Magyarnarancs.hu Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársak. 

IV. A médiatartalom-szolgáltatás kapcsán az adatkezelés célja

Médiatartalom-szolgáltatói tevékenysége keretében a sajtó küldetésének teljesítése, a sajtószabadságból fakadó jogok gyakorlása, közügyekben a nyilvánosság, a Honlap olvasóinak tájékoztatása, demokratikus ügyek megvitatása. A sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 10. §-a közérdekű feladatként írja elő a sajtószervek számára, hogy megfelelően tájékoztassák a közönséget a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.

Médiatartalom-szolgáltatói tevékenysége keretében Adatkezelő kizárólag olyan adatok kezelését végzi, amelyek a médiatartalom szolgáltatás hatékony biztosításához szükségesek. Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatok az adatkezelés teljes időtartama alatt a valós információkat jelenítsék meg, az adatkezelés átlátható és tisztességes legyen, az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak. Adatkezelő a jóhiszeműség és együttműködés elvei mentén biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét és az ezzel összefüggő hatékony jogérvényesítést.

V. A médiatartalom-szolgáltatás során érvényesülő adatkezelési alapelvek

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő az adatkezelést a releváns jogszabályoknak megfelelően és tisztességesen, az Érintett számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik.
 2. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak és kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti, egyértelmű és jogszerű cél érdekében gyűjti és kezeli.
 3. Adattakarékosság: Az Adatkezelő általi adatkezelés mindvégig a cél elérése szempontjából releváns és szükséges személyes adatok körére korlátozódik, az Adatkezelő felhalmozási célból személyes adatot nem gyűjt.
 4. Pontosság: Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat a pontosság és a naprakészség követelményének szem előtt tartásával kezeli, ennek keretében mindent megtesz azért, hogy a pontatlan személyes adatok – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.
 5. Önkorlátozás: Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 6. Biztonság: Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 7. Felelősség: Az Adatkezelő az adatkezelés során a fenti alapelvek érvényesülését folyamatosan igazolni is tudja.

VI. Az adatkezelés jogalapja a médiatartalom-szolgáltatás kapcsán

Médiatartalom-szolgáltatói tevékenysége keretében az Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján:

e) Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; Az Adatkezelő médiatartalom-szolgáltatói, tájékoztatási tevékenysége közérdekű tevékenység, az ehhez kapcsolódó adatkezelése közérdekű feladatból végzett adatkezelés. Magyarország Alaptörvénye egyaránt elismeri a személyes adatok védelméhez való jogot [VI. cikk (3) bekezdés], a közérdekű adatok nyilvánosságát [VI. cikk (3) bekezdés], a sajtószabadságot és a sajtó sokszínűségét [IX. cikk (2) bekezdés]. A sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) 10. §-a a sajtó feladataként előírja, hogy közérdeklődésre számot tartó ügyek kapcsán a közönséget tájékoztassa. Az Smtv. 6. § (1) bekezdés értelmében a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni.

f) Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Adatkezelő előzetes érdekmérlegelést végez, melynek keretében meghatározza a jogos érdeket, az érintettre gyakorolt hatását, az adatkezelés szükségességét és arányosságát, valamint mérlegeli a jogos érdek és az érintett jog viszonyát és elsőbbségét.

VII. Az Érintettek és a kezelt adatok köre a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységre vonatkozóan

Médiatartalom-szolgáltatói tevékenysége keretében Adatkezelő kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban hivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, felhasználóneve, email címe, beosztása, munkahelye, életkora, kézbesítési címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó), illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához. Ha az Érintett a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. Különleges személyes adatokat az Adatkezelő akkor kezel, ha ahhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, vagy azokat az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta, vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges uniós jog vagy tagállami jog alapján, és arányos az elérni kívánt céllal. 

Adatkezelő a személyes adatokat a sajtószabadsághoz kapcsolódó tájékoztatási cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatok kezelésének időtartama az Adatkezelő a jogos érdekének fennállásáig tart. Az Adatkezelő a jogi előírásokkal összhangban az adatbiztonság céljának megfelelő szervezeti és technológiai intézkedésekkel törekszik adatai megőrzésére a jogosulatlan hozzáféréssel és felhasználással, az adatok elvesztésével és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalával szemben. Az Adatkezelő a székhelyén és telephelyein a személyes adatok elektronikus tárolására az Adatkezelő tulajdonában álló eszközöket használ. Az Adatkezelő az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 

VIII. Az Érintettek jogai a médiatartalom-szolgáltatói tevékenység kapcsán

A személyes adatokhoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai: 

 • A személyes adataihoz hozzáférni: Ezen joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. A Hatóság azonban általános jelleggel felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 • A személyes adatai helyesbítését kérni: A helyesbítéshez való joga alapján az Érintett egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
 • A személyes adatai törlését és „elfeledtetését” való joga: Főszabály szerint törléshez való joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintett személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén. Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az Érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben a GDPR17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.
 • A személyes adatai kezelésének korlátozásához kezdeményezni: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • A személyes adatai hordozhatóságát kérelmezni: Az Érintett ezen joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
 • A személyes adatai kezelése elleni tiltakozni: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében a tiltakozáshoz való jog arra tekintettel nem illeti meg, hogy egyetlen adatkezelési tevékenység jogalapja sem az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekén alapul, továbbá az adatkezelésre nem annak közhatalmai jellege miatt kerül sor. 

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az Érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor is köteles tájékoztatni az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Hatósághoz és élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat:  http://birosag.hu/torvenyszekek). Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Érintett személyazonosságával kapcsolatban valamely érintetti jogának gyakorlására irányuló kérelme benyújtása során, az Adatkezelő további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti az Érintettől Amennyiben ugyanis az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem áll módjában az Érintettet azonosítani, megtagadhatja az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését. Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása azonban az Adatkezelőt terheli.

A GDPR 37. cikke meghatározza, hogy mely esetekben jelöl ki az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt, ugyan az adatvédelmi tisztviselő alkalmazása az Adatkezelőnél nem kötelező, de tekintettel arra, hogy ilyen személyt önkéntesen kinevezett a Hatóság ilyen esetben általános jelleggel javasolja, hogy az Érintett vegye igénybe az adatvédelmi tisztviselő közreműködését.

Amennyiben az Adatkezelő a fenti határidőket is figyelembe véve igazolható módon nem teljesíti az Érintett valamely kérelmét, a Hatóság – panasz alapján – kivizsgálja az ügyet.

Ezen érintetti jogát az érintett jelenleg bizonyos ún. cookie-k kezelésével kapcsolatban gyakorolhatja.

IX. Támogatási szerződéssel mint speciális adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás

Az Érintett, mint Támogató, az Adatkezelővel, mint kedvezményezettel Támogatási szerződést hozhat létre az ÁSZF szerint.

A Támogatási szerződés Felhasználói fiókot hoz létre, kivéve, ha a Támogatás teljesítésére egyedi banki átutalással kerül sor, amely esetben a Felhasználói fiókot az Adatkezelő egyedileg hozza létre.

A Felek Támogatási szerződése az ÁSzF vonatkozó rendelkezései szerint jön létre, módosul és szűnik meg.

A Támogatási szerződés létrehozása körében az Érintettet szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a Támogatási szerződés létrehozása és ennek megfelelően a személyes adatok megadása is önkéntes.

Amennyiben az Érintett szabad elhatározásából úgy dönt, hogy Támogatási szerződés létrehozását kívánja az Adatkezelővel, úgy a jelen alpont szerinti személyes adatok megadása kötelező, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igényelt személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő a Támogatási szerződést létrehozni és fenntartani sem tudja.

Az adatkezelés célja

A Támogatási szerződés hatálya alatt: elsődlegesen a Támogatási szerződés teljesítése

és másodlagosan a Számv. tv. 169.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése: a gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a napló

A Támogatási szerződés megszűnését követően: a Számv. tv. 169.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése: a gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a napló

Az adatkezelés jogalapja 

A Támogatási szerződés hatálya alatt: elsődlegesen a szerződés teljesítése (Támogatási szerződés), melyben az Érintett Fél (GDPR 6. cikk b) pont) és másodlagosan az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont)

A Támogatási szerződés megszűnését követően (1): az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont)

A kezelt adatkategóriák  

A Támogatási szerződés hatálya alatt

a.) vezetéknév

b.) keresztnév

c.) elektronikus levélcím

d.) felhasználói azonosítószám

e.) Támogatási szerződés létrejöttének időpontja és típusa

f.) teljesített Támogatás, vagy Támogatások összege és a Támogatási szerződés státusza

g.) bankkártya adatok (a bankkártya lejárati ideje, fizetési műveletekkel kapcsolatos rendszerüzenetek (fizetési azonosítók és fizetések státuszai)

h.) teljesítési bankszámlaszám és annak tulajdonosának neve

A Támogatási szerződés megszűnését követően:

a.) vezetéknév

b.) keresztnév

c.) elektronikus levélcím

d.) felhasználói azonosítószám

e.) Támogatási szerződés létrejöttének időpontja és típusa

f.) teljesített Támogatás, vagy Támogatások összege és a Támogatási szerződés státusza

g.) bankkártya adatok (a bankkártya lejárati ideje, fizetési műveletekkel kapcsolatos rendszerüzenetek (fizetési azonosítók és fizetések státuszai)

h.) teljesítési bankszámlaszám és annak tulajdonosának neve

Az adat forrása

A Támogatási szerződés hatálya alatt (2)

a.)-c.) az Érintett maga;

d.)-e.) az Adatkezelő által képzett rendszeradat

g.)-h) az ÁSZF szerint közreműködő fizetési szolgáltató

A Támogatási szerződés megszűnését követően (3)

a.)-c.) az Érintett maga;

d.)-e.) az Adatkezelő által képzett rendszeradat

g.)-h) az ÁSZF szerint közreműködő fizetési szolgáltató 

Az adatkezelés időtartama

A Támogatási szerződés hatálya alatt A Felhasználói fiók fennállásáig

A Támogatási szerződés megszűnését követően a Felhasználási fiók megszűnése esetén a Támogatást is magába foglaló üzleti évről készült beszámoló közzétételétől számított 8 (nyolc) naptári év 

Harmadik országba való adattovábbítás

A Támogatási szerződés hatálya alatt Az Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít, ilyen adattovábbítást nem is tervez.

A Támogatási szerződés megszűnését követően Az Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít, ilyen adattovábbítást nem is tervez

Érintetti jogok és panasztétel a felügyeleti hatóságnál

A Támogatási szerződés hatálya alatt

a.) hozzáférési jog

b.) helyesbítéshez való jog

c.) törléshez való jog

d.) az adatkezelés korlátozásához való jog

e.) adathordozhatósághoz való jog 

A Támogatási szerződés megszűnését követően (4)

a.) hozzáférési jog

b.) helyesbítéshez való jog

c.) törléshez való jog

d.) az adatkezelés korlátozásához való jog

e.) adathordozhatósághoz való jog 

Profilalkotás, automatikus döntéshozatal

A Támogatási szerződés hatálya alatt Az Érintettre nem terjedhet ki olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ilyen döntés nem alapulhat különleges adatkategórián sem.

X. Az Érintettek bankkártya-, bankszámla- és fizetési fiók adatainak az Adatkezelőnél való rendelkezésre állásával mint speciális adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő nem kap olyan pénzügyi-, vagy bankkártya-adatokat, melyekkel az Érintett bankszámláját, vagy a fizetési fiókját az Érintett közreműködése és előzetes jóváhagyása nélkül megterhelhetné, vagy onnan bármilyen összegű pénzösszeget vonhatna le.

Semmilyen körülmények között nem kerül a Adatkezelőhöz Érintetti bankkártyához, bankszámlaszámhoz, vagy fizetési fiókhoz tartozó jelszó, vagy érvényesítő kód (CVV/CVC kód).

Az Adatkezelő az együttműködő fizetési szolgáltatóktól az Adatkezelési tájékoztató szerinti adatokat kapja meg, amelyek továbbítása elsősorban az Adatkezelőt terhelő könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez jogszabály szerint szükséges adatok (például anyagi ellentételezés  összege, teljesítési időpontja), másodsorban pedig olyan adatok, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben egy fizetési tranzakció során valamilyen hiba lép fel (például lejárt a kártya érvényessége, a fizetési tranzakció teljesítése során időtúllépés történt), úgy arról az Adatkezelő a Érintettet teljesítésének érdekében tájékoztatni tudja.

Az Érintett egyben tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a Honlapon, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek - függően attól, hogy mely szolgáltató igénybevételével jár el az Érintett - az adatfeldolgozók részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, választott fizetési forma.  

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy on-line fizetéshez használt bankkártyák adatainak kezelése a kártya-kibocsátó társaság által meghatározott feltételek szerint történik. A teljes bankkártya-adatokhoz sem az Adatkezelő, sem az adatfeldolgozók nem férnek hozzá 

XI. Hírlevél-feliratkozással mint speciális adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott nevet és e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó – jelen tájékoztatás szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával valósulhat meg.

Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Felhasználó részére.

Adatátadás: hírlevél küldés során az adatkezelést a Mailchimp biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a https://mailchimp.com/legal/privacy/oldalon található további információ.

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásának időtartama, illetve a hírlevél küldéséről történő leiratkozás időpontja.

A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

Az Érintett a Honlap használata során Hírlevélre iratkozhat fel; a Hírlevél-feliratkozás Felhasználói fiókot hoz létre.A Hírlevél regisztrációhoz szükséges adatok: email-cím, név, jelszó. Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a regisztráció nem jöhet létre. Regisztrációra lehetőség van Facebook vagy Google-fióknak a használatával is. Facebook-autentikáció esetén a  Facebook Ireland Ltd. (Írország, Dublin 2, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour) által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mail cím, Facebook ID) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Adatkezelő felé a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi irányelveinek (https://www.facebook.com/privacy és  https://www.facebook.com/about/privacy/update) betartása mellett.

Google-autentikácó esetén a Google LLC(600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mailcím) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Adatkezelő felé a Google LLC adatvédelmi irányelveinek (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US) betartása mellett.

Az Érintett Hírlevélre nem köteles feliratkozni sem Támogatási szerződéssel összefüggésben, sem attól függetlenül, amennyiben az Érintett Hírlevélre nem iratkozik fel, úgy az Adatkezelő számára Hírlevelet nem küld.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Hírlevelek a Felhasználói fiókban differenciálhatóak, hírlevél-küldés az Érintett által tett beállítások szerint történik, azzal, hogy annak fogalmi elemeit mindenkoron a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti definíció adja, tehát differenciált Hírlevél-feliratkozáskor is minden esetben tartalmazhat a Hírlevél  az Adatkezelő és cégcsoportja tagjainak, termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó ismertetőt és az általuk szervezett egyes rendezvényekről szóló tájékoztatást, arra irányuló meghívást, és közvetlen üzletszerzési ajánlatot, továbbá támogatói- és vásárlói toborzást is.

Amennyiben az Érintett szabad elhatározásából akképp dönt, hogy Hírlevélre iratkozik fel, úgy az elektronikus levélcímének megadása kötelező, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő csak ezen adatok birtokában tud az Érintett számára Hírlevelet küldeni, vezeték- és keresztnevének megadása pedig opcionális, annak érdekében, hogy a Hírlevélben az Adatkezelő az Érintettet személyes hangon tudja megszólítani.

Az adatkezelés célja: Hírlevél-küldés

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont)

Az Érintett általi kifejezett hozzájárulás megadása az alábbiak szerint történhet: az Érintett a Honlapon erre rendszeresített űrlapon a vonatkozó jelölődoboz bejelölésével hozzájárulását fejezi ki a Hírlevél-küldés tekintetében és megadja elektronikus levélcímét; ilyen esetben az Érintett az Adatkezelő minden Hírlevelét megkapja vagy az Érintett a Felhasználói fiókban a vonatkozó jelölődoboz bejelölésével Hírlevél-küldést kér, ilyen esetben a Hírlevélküldés a jelölődobozok bejelölése szerint differenciált.

A kezelt adatkategóriák: elektronikus levélcím, vezetéknév, utónév

Az adat forrása: az Érintett maga.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Felhasználói fiók fennállásáig.

Harmadik országba való adattovábbítás: Az Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít, ilyen adattovábbítást nem is tervez

Érintetti jogok és panasztétel a felügyeleti hatóságnál: hozzáférési jog, helyesbítéshez való jog,  törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, a hozzájárulás visszavonásának joga. Az Adatkezelő kifejezett tájékoztatással él, hogy az Érintett a jelen alpont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja: az Adatkezelőhöz címzett kötetlen formában, vagy a Hírlevélben elhelyezett leiratkozási link használatával, vagy a Felhasználói fiókban a vonatkozó jelölődobozok kijelölésével – azzal, hogy minden Hírlevélről minden Felhasználói fiók-beli jelölődoboz kijelölésével lehet leiratkozni. 

XII. A Felhasználói fiókkal mint speciális adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás

A Felhasználói fiók fogalmát a Fogalommeghatározások tartalmazzák.

Amennyiben az Érintett és az Adatkezelő között Támogatási szerződés jön létre – kivéve az egyedi banki átutalással teljesített Támogatási szerződések esetén – a Honlapon Felhasználói fiók jön létre; egyedi banki átutalással teljesített Támogatás esetén a Felhasználói fiók az Érintett ÁSzF szerinti kérelme alapján az Adatkezelő tevékenységének eredményeként jön létre.

Amennyiben az Érintett Hírlevélre iratkozik fel, úgy a Hírlevél-feliratkozáskor Felhasználói fiók jön létre.

Az Érintett számára sem Támogatási szerződés, sem Hírlevél-feliratkozás nem kötelező, de amennyiben az Érintett mégis Támogatási szerződés létrehozása, vagy Hírlevél-feliratkozás mellett dönt, úgy az csak Felhasználói fiók létrehozásával lehetséges, mert Támogatási szerződés egyedi adattartamának megjelenítése és kezelése, továbbá a Hírlevél-feliratkozás módosítása és differenciálása is ezen a felületen érhető el, továbbá az Adatkezelő ezen a felületen további olyan beállításokat is megtehet és áttekinthet, melyekkel az Érintett a Honlaphoz tartozó felhasználói beállításokat önmaga számára optimalizálni tudja.

A Támogatási szerződés és a Hírlevél-feliratkozás során azonos tartalmú Felhasználási fiók jön létre, melyben a Támogatási szerződés egyedi adattartama abban az esetben jelenik meg, ha az Érintett Támogatási szerződéssel rendelkezik, míg a Hírlevélfeliratkozás abban az esetben jelenik meg, ha ennek lehetőségével az Érintett élt; a Hírlevél feliratkozást minden adatkezelői hírlevélre való feliratkozásnak kell tekinteni, melyeket később az Érintett differenciálni tud, azzal, hogy a Rendszerüzenetek a hírlevél-feliratkozástól független üzenetek.

Hírlevél-feliratkozásra a Támogatási szerződés létrejöttét követően a Felhasználói fiókban is bármikor lehetősége van az Érintettnek, ahogy a Támogatási szerződéssel nem rendelkező Hírlevél-feliratkozással rendelkező Érintett is bármikor létrehozhat Támogatási szerződést, melynek egyedi adat-tartalma a Felhasználási fiókban megjelenik.

Amennyiben az Érintett Támogatási szerződéssel és Hírlevél-feliratkozással is rendelkezik, úgy a jelen alpont szerinti táblázat rendelkezései együttesen vonatkoznak az adatkezelésekre.

Az adatkezelés célja

A Támogatási szerződés létrejöttekor keletkező Felhasználási fiók (5)

A Támogatási szerződés teljesítése és a Honlap használatával összefüggő felhasználói beállítások Érintett általi megválasztásának és áttekintésének biztosítása.

A Hírlevél-feliratkozáskor keletkező Felhasználói fiók

az Adatkezelő által összeállított tartalmú, formájú, témájú és gyakoriságú Hírlevelek megküldése az Érintett részére, melyek a Fogalom-meghatározásokban foglaltak szerint közvetlen üzletszerzési ajánlatot is tartalmazhatnak és a Honlap használatával összefüggő felhasználói beállítások Érintett általi megválasztásának és áttekintésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja

A Támogatási szerződés létrejöttekor keletkező Felhasználási fiók

elsődlegesen a szerződés teljesítése (Támogatási szerződés), melyben az Érintett Fél (GDPR 6. cikk b) pont).

A Hírlevél-feliratkozáskor keletkező Felhasználói fiók

az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont). Az Érintett általi kifejezett hozzájárulás megadása az úgy történhet, hogy az Érintett a Honlapon erre rendszeresített űrlapon a vonatkozó jelölődoboz bejelölésével hozzájárulását fejezi ki a Hírlevél-küldés tekintetében és megadja elektronikus levélcímét; ilyen esetben az Érintett az Adatkezelő minden Hírlevelét megkapja. 

A kezelt adatkategóriák

A Támogatási szerződés létrejöttekor keletkező Felhasználási fiók

a.) vezetéknév

b.) keresztnév

c.) elektronikus levélcím

d.) felhasználói azonosítószám

e.) Támogatási szerződés létrejöttének időpontja és típusa

f.) teljesített Támogatás, vagy Támogatások összege és a Támogatási szerződés státusza

g.) bankkártya adatok (a bankkártya lejárati ideje, fizetési műveletekkel kapcsolatos rendszerüzenetek (fizetési azonosítók és fizetések státuszai)

h.) teljesítési bankszámlaszám és annak tulajdonosának neve 

A Hírlevél-feliratkozáskor keletkező Felhasználói fiók

a.) vezetéknév

b.) keresztnév

c.) elektronikus levélcím

d.) hírlevél-feliratkozások típusai

e.) felhasználói azonosítószám

f.) a Felhasználói fiók keletkezésének napja, a Felhasználói fiókba történt utolsó bejelentkezés időpontja, a Felhasználói fiókba aktuális munkamenetének megkezdési időpontja

Az adat forrása

A Támogatási szerződés létrejöttekor keletkező Felhasználási fiók

a.)-c.) az Érintett maga;

d.)-e.) az Adatkezelő által képzett rendszeradat

g.)-h) az ÁSZF szerint közreműködő fizetési szolgáltató

A Hírlevél-feliratkozáskor keletkező Felhasználói fiók

a.)-d.) az Érintett maga;

e.)-f.) az Adatkezelő által képzett rendszeradat. 

Az adatkezelés időtartama

A Támogatási szerződés létrejöttekor keletkező Felhasználási fiók: A Felhasználási fiók fennállásáig.

A Hírlevél-feliratkozáskor keletkező Felhasználói fiók: A Felhasználási fiók fennállásáig.

Harmadik országba való adattovábbítás

A Támogatási szerződés létrejöttekor keletkező Felhasználási fiók: Az Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít.

A Hírlevél-feliratkozáskor keletkező Felhasználói fiók: Az Adatkezelő harmadik országba személyes adatot nem továbbít.

Érintetti jogok és panasztétel a felügyeleti hatóságnál

A Támogatási szerződés létrejöttekor keletkező Felhasználási fiók:

a.) hozzáférési jog

b.) helyesbítéshez való jog

c.) törléshez való jog

d.) az adatkezelés korlátozásához való jog

e.) adathordozhatósághoz való jog

A Hírlevél-feliratkozáskor keletkező Felhasználói fiók

a.) hozzáférési jog

b.) helyesbítéshez való jog

c.) törléshez való jog

d.) az adatkezelés korlátozásához való jog

e.) adathordozhatósághoz való jog

f.) a hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett a jelen alpont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja:  az Adatkezelőhöz címzett kötetlen formában, vagy· a Hírlevélben elhelyezett leiratkozási link használatával, vagy a Felhasználói fiókban a vonatkozó jelölődobozok kijelölésével – azzal, hogy minden Hírlevélről minden Felhasználói fiók-beli jelölődoboz kijelölésével lehet leiratkozni. 

XIII. Az adatkezelési tevékenységek címzettjei, adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat csak a legszűkebb személyi kör ismerhesse meg, ezen személyek is, csak és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok szigorú és következetes megtartásával kerülhessenek személyes adat birtokába.

Az Adatkezelő ezen törekvése azonban nem érintheti azt az esetet, amikor számára az Érintett személyes adatainak közlési kötelezettsége jogszabályon, vagy hatósági-, vagy bírósági rendelkezésen alapul; ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatot az érintett Harmadik féllel, az irányadó jogszabály, hatósági vagy bírósági döntés rendelkezései szerint közli és amennyiben ennek jogszabályi lehetősége fennáll az adatközlésről az Érintettet is tájékoztatja elektronikus úton.

Fentieken túlmenően az adatkezelés címzettjei lehetnek az Adatkezelő Adatfeldolgozói is.

Az Adatfeldolgozókkal kötött szerződéseiben az Adatkezelő szintén, minden, a GDPR 28. cikke által meghatározott előírást szem előtt tart, nagy hangsúlyt fordít ennek keretében arra, hogy az Adatfeldolgozó az érintett személyes adattal adatkezelői minőségben ne rendelkezhessen, továbbá, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az általa megvalósuló adatfeldolgozásról részletesen és folyamatosan tájékoztassa és az Érintett személyes adatokat bizalmasan kezelje.

Az Adatfeldolgozók személyi köre szintén változhat, de azokat a tárgyköröket, melyekben Adatkezelő Adatfeldolgozót kíván igénybe venni, azokat önkéntesen korlátozza az alábbiak szerint.

Az Adatfeldolgozók megnevezése

Adatkezelő a narancs.hu honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) biztosítják és ennek keretében – a velük fennálló szerződéseink tartamáig – kezelik a honlapon megadott személyes adatokat, az általuk végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Az adatfeldolgozók a következők:

Cégnév: sysVol Informatikai és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 24320711-2-13

Képviselő: Möhöly Gábor

Cégnév: Netrix Számítástechnikai és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 5. em

Cégjegyzékszám: 01 09 706619

Adószám: 12853207-2-41

Képviselő: Kőszegi Péter

Telefonszám: +36 (30) 632-6221

E-mail cím: iroda [at] netrix [dot] hu

Honlap: www.netrix.hu

A társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az alábbi linken: 

http://netrix.hu/content/data_protection_policy

Cégnév: Galamus Bt.     

Székhely: 1155 Budapest, Ivánka Pál u. 28.

Cégjegyzékszám: 01-06-767829/4

Adószám: 22130088-1-42

Képviselő: dr. Kelemen László

Cégnév: Sales Contact Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 61.

Cégjegyzékszám: 01 09 910369

Adószám: 14579770-2-43

Képviselő: Sopov István

Telefonszám: +36-1-577-4050

E-mail cím: sales [at] adaptivemedia [dot] hu

Honlap: www.adaptivemedia.hu

A társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az alábbi linken:

http://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A magyarnarancs.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Felhasználó az Adatkezelő weboldalának használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső Szolgáltató által történő hasznosításához. A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.ibillboard.com/privacymanagement/ oldalon található további információ. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és wb beacon (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. “Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.

A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacon és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A  szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasító a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítáa az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználó számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP-cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebbok Inc., Twitter Inc.

Előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatók

Az Adatkezelő az előfizetői szerződés teljesítése érdekében (megrendelések feldolgozása, az előfizetők részére csekkek nyomtatása és postázása, kedvezménykártyák gyártása és postázása, a nyomtatott kiadvány lappéldányainak kézbesítése, reklamációk, címváltozások kezelése, esetleges előfizetői akciók tervezése, lebonyolítása) a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosításához, előfizetéssel összefüggő kapcsolattartás céljából, a szükséges mértékben és körben adatokat adhat át az alábbi adatfeldolgozók részére:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Cégnév: Globe Master Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 79.II.em.2.

Cégjegyzékszám: 01-09-06270601

Adószám: 10252411-2-43

Képviselő: Prokopovics Katalin

Telefonszám: +36 70 427 3492

E-mail cím: megrendeles [at] globemaster [dot] net

Honlap: www.globemaster.net

Cégnév: Trizner-Audit Kft.

Székhely: 1149 Budpaest, Mogyoródi 32.

Cégjegyzékszám: 01-09- 561902

Adószám: 10552601-2-42.

Képviselő: Trizner József

Telefonszám: +36 1 329 4665

Fax: +36 1 349 0916

E-mail cím: audit [at] trizner [dot] hu

Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-42

Telefonszám: +36 1/20/30/70 3-666-611

E-mail cím: ugyfelszolgalat [at] simple [dot] hu

Honlap: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ 

Az Adatkezelő csak és kizárólag olyan fizetési szolgáltatóval működik együtt, amelynek jogszerű működése és piaci tapasztalata, valamint elismertsége köztudomású, továbbá amely a fizetési tranzakciók adatbiztonsági követelményeit, így különösen azok titkosítását alapkövetelményként teljesíti.

XIV. Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága

A GDPR 57. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 77. cikk (1) bekezdése alapján minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben. A médiatartalom-szolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatvédelemi kérdések az Adatkezelő ügyvezetőjének, Bojtár B Endrének, a bojtar [at] narancs [dot] hu email címre küldhetők.

Érintettként jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu).

Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, vagy az Adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében. 

XV. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa az adatkezelés időtartama alatt, a jogszabályi keretek között. Az esetleges módosítást az Adatkezelő a Honlapon közzéteszi, a módosítás visszaható hatályú nem lehet.

Az Adatkezelő – Adatvédelmi tisztviselőjével együtt – továbbá az Érintettek rendelkezésére áll abban az esetben is, ha az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, tekintettel arra, hogy a fentebb részletezett alapelveknek és részletszabályoknak megfelelő adatkezelés kiemelt jelentőségű az Adatkezelő számára, mivel az Érintett személyes adata számára értéket képvisel.

A jelen Tájékoztató elsősorban releváns, mögöttes joganyaga az alábbi címeken érhet elő:

GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Infotv: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

Az Adatkezelő az Érintett kérése esetén a jelen Adatkezelési tájékoztató korábbi, kiadási dátum szerint megjelölt verzióját elektronikus levél útján díjmentes küldi meg az Érintett részére.

Az Adatkezelő zárásképp megköszöni az Érintett idejét és figyelmét, melyet a jelen Tájékoztató olvasására fordított, egyben őszintén bízik abban, hogy a Tájékoztató hasznos volt, és az adatkezelés folyamata az Érintett számára érthetővé és átláthatóvá vált. 

Budapest, 2011. 11. 30.

Módosítva: Budapest, 2023. 03. 15.

Magyarnarancs.hu Kft

Adatkezelő

 

(1) *az ÁSZF alapján megszűnő Támogatási szerződések tekintetében további adatkezelés nem történik, ilyen esetben a minden kezelt személyes adat a megszűnés napjának végén visszafordíthatatlanul és véglegesen törlésre kerül.
(2)  egyedi banki átutalással teljesített támogatás esetén a g.) pontban jelzett adatokat az Adatkezelő nem kezeli. a 2.1.3. h) pont szerinti adatokat az Adatkezelő csak és kizárólag egyedi banki átutalással teljesített támogatások esetében kezeli.
(3) egyedi banki átutalással teljesített támogatás esetén a g.) pontban jelzett adatokat az Adatkezelő nem kezeli. a 2.1.3. h) pont szerinti adatokat az Adatkezelő csak és kizárólag egyedi banki átutalással teljesített támogatások esetében kezeli.
(4) az érintetti jogok részletes tartalmát a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
(5) Egyedi banki átutalással teljesített támogatás eseténa .g.) pontban jelzett adatokat az Adatkezelő nem kezeli. A h) pont szerinti adatokat az Adatkezelő csak és kizárólag egyedi banki átutalással teljesített támogatások esetében kezeli.

 

 

Figyelmébe ajánljuk