Sz. Bíró Zoltán: A csend fogságában (Beszlán és az orosz nyilvánosság )

Publicisztika

Azt az alapos vizsgálatot, amely - akár független szakértõk részvételével - feltárja a moszkvai túszdráma minden részletét, beleértve az elõzményeket és a következményeket, akkor is el kellene végezni, ha ezt még az orosz társadalom többsége sem igényli, és a politikusok között is kisebbségben vannak azok, akik szükségesnek tartják. Meg kell ezt tenni annak ellenére is, hogy aligha vitatható: a Kreml mozgástere a túszválság óráiban rendkívül szûk volt. (...) Világosan kell látnunk, hogy hol történtek csupán kommunikációs hibák, és hol másfajta tévedések. Esetleg olyanok, amelyek tanulságait rendkívül komolyan kell venni, és felelõseit, ha voltak ilyenek, meg kell büntetni. Mindezzel szembe kell nézni. Már csak azért is, mert ez nem gyengítene meg senkit - sõt csak erõsítené Oroszországot" - írtam két évvel ezelõtt, a Dubrovka utcai túszdrámát követõ napokban e lap hasábjain.

"

A remélt vizsgálatból persze nem lett semmi. Ezt sejteni lehetett már akkor is. A hatalmi helyzetben lévõk rettegnek az efféle tényfeltárástól. Mindenütt, nem csak Oroszországban. Csakhogy vannak országok, ahol nem az érintettek, vagyis az esetleges felelõsök döntenek arról, legyen-e vizsgálat. Oroszországban egyelõre nem ez a helyzet. A hatóságok itt mintha soha és semmiért nem lennének felelõsek. Az elmúlt évek tragédiáiról legfeljebb csak sejtéseink, gyanúink és kétségeink lehetnek. Lilia Sevcova, az egyik legtekintélyesebb moszkvai politikai elemzõ a beszláni túszdráma után írott cikkében arra szólítja fel a hatóságokat, hogy legalább a féligazságot tárják a nyilvánosság elé. A teljes igazság súlya alatt ugyanis alig-hanem összeroppanna a rendszer - sejteti az elemzõ.

Sevcova sok mindenre gondolhatott.

Arra például, hogy máig tele van homályos elemekkel az 1999. szeptemberi moszkvai lakóház-robbantások hivatalos változata. Hiába alakul tekintélyes közéleti szereplõkbõl, duma-képviselõkbõl és újságírókból civil tanács a robbantások körüli rejtélyek tisztázására, a hatóságok, élükön a szövetségi fõügyészséggel, rendre kitérnek e testület kérései és kérdései elõl. Hiába van joguk a képviselõknek tájékozódni az ügyészségnél, kérdéseket föltenni és anyagokat kikérni, ezeket folyamatosan visszautasítják. A kiváló elemzõ arra is gondolhatott, hogy máig nincs komolyan vehetõ magyarázat a moszkvai robbantásokat követõ rjazanyi incidensre. Arra a különös esetre, amit a titkosszolgálatok - nem túl meggyõzõen - éberségi gyakorlatként próbáltak beállítani, miközben a helyi rendõrség készülõ robbantásos merényletként leplezte le. Az orosz társadalom máig nem kapott választ arra a kérdésre sem: kinek a hibájából kellett meghalnia több mint 120 embernek a dubrovkai túszszabadítás során? És igazak-e azok az állítások, melyek szerint legalább 10-12 percük volt a színházi túszejtõknek arra, hogy mûködésbe hozzák pokolgépeiket - ám ezt valami miatt mégsem tették meg?

Tévedés ne essék: ezek valóban kérdések. Senki nem állíthatja meggyõzõen, hogy a sorozatos borzalmak mögött rendre az orosz titkosszolgálatok állnak. Erre nincsenek komoly bizonyítékok. Ha pedig ilyenek nincsenek, és a hatóságok joggal bízhatnak önmagukban - önnön feddhetetlenségükben -, akkor miért nincsenek független vizsgálatok? Miért zárt ajtók mögött folyik a '99-es moszkvai lakóházrobbantások állítólagos elkövetõinek pere? Mit kell titkolni ezen?

H

Hamis lenne a kép, ha azt állítanánk, hogy Oroszországban mára felszámolták a sajtó szabadságát, és nem maradt helye a szabad közbeszédnek. Ez nincs így, még ha tavaly õsztõl egyre drámaibb is a romlás. Ám e romlás nem áll közvetlen összefüggésben az elmúlt évek merényleteivel - nem azért szûkül a sajtószabadság és a nyilvánosság, mert a közelmúlt tragikus fejleményei, illetve azok médiabeli bemutatása a sajtó szigorú és méltatlan megfegyelmezését hozta volna magával. A dubrovkai túszdráma után születtek ugyan korlátozó szabályok, ám ezek jó része teljes mértékben indokolt. Válsághelyzetekben vannak olyan érzékeny adatok és információk, amelyek kiszivárogtatása a túszok életét vagy a túszszabadítás sikerét kockáztathatja. A sajtónak azt is tudomásul kell vennie, hogy a méltósághoz való jog halálukban is megilleti a túszokat vagy a robbantásos merényletek áldozatait. Nem kell, nem szabad kiszolgálni a véres részletek iránti nyárspolgári érdeklõdést. Én még azt is elfogadom, hogy a hatóságok a beszláni túszdráma borzalmas végkifejletekor órákon át visszatartották a veszteségekrõl szóló tényleges adatokat. A sokkoló képek után nyilván nem akartak azonnal a még sokkolóbb tényekkel elõállni. Ez emberileg és politikailag egyaránt érthetõ. Az azonban már távolról sem, hogy immár több mint két héttel az iskolai tragédia után miért nem tudni a túszok, a halottak és a sebesültek pontos számát? Mi teszi lehetetlenné, hogy legalább ezeket az alapvetõ tényeket tisztázzák?

H

Ezek kiderítése nyilvánvalóan nem a sajtó dolga. Ám a jelekbõl ítélve ez és még jó néhány kényes kérdés nem is nagyon foglalkoztatja a sajtót, leszámítva néhány internetes honlapot, és a függetlenségüket jórészt még mindig õrzõ politikai napilapokat. Ezek olvasóköre azonban rendkívül szûk. A minõségi napilapok piacán ma már jószerével csak négy újságot jegyeznek: a Kommerszantot, az Izvesztyiját, a Nyezaviszimaja Gazetát és a Vedomosztyit. Összpéldányszámuk azonban nem éri el a 300 ezret. Ehhez jön még a rendszerrel szemben rendkívül kritikus két hetilap, a Novaja Gazeta és a Moszkovszkije Novosztyi pár tíz ezres vásárlóközönsége. Az oroszországi választópolgárok száma azonban eléri a 109 milliót. Az õ mindennapi tájékoztatásukban e lapok szerepe elenyészõ. Az ország lakossága szinte kizárólag a központi és helyi televíziókból szerzi információit. Ezek az információk azonban tavaly õsz óta rendkívül szûrtek. A decemberi duma-választások kampánya már világosan jelezte, hogy a sajtócézároktól megszabadított televíziós mûsorszolgáltatás és hírpolitika semmivel sem lett elfogulatlanabb, mint volt korábban, csak éppen más irányba kezdett húzni. Nehéz lenne ugyanis kiegyensúlyozott és tárgyszerû tájékoztatásnak nevezni azt a fajta hírszolgáltatást, amelyet az ORT, az ország egész területén fogható, elsõ számú televíziós csatorna képvisel. A legnézettebb televíziós társaság fõmûsoridõben sugárzott hírmûsora, a Vremja tavaly december 18-án, a duma-választások hivatalos végeredményének bejelentési napján képes volt arra, hogy egyetlen mondat erejéig se térjen ki az alsóház legnagyobb ellenzéki frakciójának a választások tisztaságával kapcsolatos aggályaira. Hiába jelentette be a végeredmény ismertetésekor a kommunista párt vezetése, hogy jogi útra tereli a választásokon tapasztaltak kivizsgálását - ennek még egy lakonikus mondat formájában sem volt helye a csaknem negyvenperces esti híradóban. Ha valaki nem olvas minõségi politikai napilapot, vagy nem tájékozódik az internetrõl, minderrõl fogalma sem lehetett.

H

A beszláni túszdráma azonban nem várt következménnyel járt. Ezúttal a politikai osztályon belül is akadtak olyan, egyébként Putyin iránt messzemenõen lojális csoportok, amelyek parlamenti vizsgálatot követeltek. Az elnök közvetlenül a tragikus események után bejelentette, hogy belsõ vizsgálatot rendel el az ügy minden részletének feltárására. Ugyanakkor hangot adott ama aggodalmának is, hogy nem örülne a parlamenti oknyomozásnak, különösen, ha az politikai csetepaték ürügyévé válna. A döbbenet azonban oly nagy volt, hogy nem lehetett egy mozdulattal félresöpörni a képviselõk kezdeményezését. Az azonban továbbra sem világos, hogy végül megalakul-e és milyen összetételben a törvényhozási testület. Az elnök zsebében lévõ, teljesen eljelentéktelenített felsõház, avagy a még némi autonómiát õrzõ alsóház delegálhat majd képviselõket a bizottságba? Többen azt is megpendítették, hogy a belsõ, bürokratikus vizsgálaton kívül egy olyan bizottság is fölállhatna - akár még azon az áron is, hogy az ügymenete titkos lesz -, ahová nagy erkölcsi tekintéllyel bíró, független közéleti szereplõk is meghívást kapnának. E javaslat megvalósulásának azonban pillanatnyilag nincs esélye.

Már csak azért sem, mert a Putyint támogató politikai osztály nagy része rendkívül érzékenyen reagál minden - külföldi és hazai - kritikus észrevételre. Ez érzelmileg részben érthetõ is. A holland külügyminiszter - egyébként valószínûleg teljesen jóhiszemû - kérdése valóban nem a legszerencsésebb pillanatban hangzott el. Még ezzel az ártatlan, a túszdráma részletei iránt érdeklõdõ megnyilvánulással is jobb lett volna néhány napot várni. Ugyanakkor a moszkvai politika gyengeségének és bizonytalanságának jele, hogy a beszláni események után azonnal és teljes mértékben elzárkózott attól, hogy önnön felelõsségét a kialakult helyzetért bármilyen formában is elfogadja, netán maga említse föl. Különösen érthetetlennek tûnt a hivatalos álláspont ama igyekezete, amellyel megpróbálta a történteket csak és kizárólag külsõ hatások és fenyegetések következményeként beállítani. A külvilág - ha máskor nem, hát 2001 szeptemberét követõen biztosan - elfogadta, hogy Moszkva észak-kaukázusi nehézségei jelentõs részben az ott megjelenõ külsõ, közép-keleti szereplõk és tényezõk aktivizálódásával függenek össze. Ezt a körülményt aligha vonhatja kétségbe bárki is. Ugyanakkor ez csak részben ad magyarázatot a válságra. Az ugyanis nyilvánvalóan összefügg a csecsen probléma megoldatlanságával. Senki sem vitatja, hogy Moszkva valóban megpróbálta politikai keretek közé terelni a rendezési folyamatot. Az egyébként feltehetõen helyes "csecsenizációt", vagyis a közhatalom fokozatos csecsen kézbe adását azonban Moszkva durván, jelentõs, ugyanakkor a békés rendezésben érdekelt csecsen csoportok kihagyásával kísérelte megoldani. Ráadásul a térségben állomásozó szövetségi erõk fellépése, a tisztogatásokkal összefüggõ, a civil lakosságot gyakorta érõ atrocitások nyilvánvalóan tovább súlyosbították a helyzetet. A csecsenek kétségbevonhatatlan brutalitása sem adhat felhatalmazást arra, hogy a közhatalom képviseletében bárki is hasonlóan erõszakosan járjon el.

H

Több moszkvai elemzõ a tragédiát követõ hetekben megpróbálta a hivatalos álláspont - különösen kezdetben feltûnõ - önfelmentõ megközelítését némiképp önkritikus irányba terelni, ám a hatalom iránt lojális médiumok minden korábbinál elutasítóbban reagáltak minderre. Valóságos szellemi hajtóvadászat indult azokkal szemben, akik a hivatalostól némiképp eltérõ, a hatóságok felelõsségét is firtató álláspontot képviseltek. Alekszej Arbatov, a kiváló biztonságpolitikai szakértõ, a moszkvai Carnegie Alapítvány tudományos tanácsának tagja, az elõzõ duma honvédelmi bizottságának elnökhelyettese az Eho Moszkvi rádió adásában volt kénytelen az alapítvány munkatársainak védelmére kelni, s megemlítette, hogy a kiegyensúlyozottságáért méltán elismert kutatóhely ellenfelei még attól se riadtak vissza, hogy az egyik vezetõ brit napilapban közölt, "megrendelt" cikkel próbálják lejáratni, a csecsen radikálisok iránti szimpátiával hírbe hozni az alapítvány munkatársait. Ilyen politikai és közéleti közhangulatban aligha számíthatunk arra, hogy elfogulatlan elemzés deríti fel a beszláni dráma hátterét. És ami talán még ennél is nyugtalanítóbb: Oroszország megint egy újabb lépéssel kerül közelebb ahhoz, hogy önmagát ismét tartósan elszigetelje.

Figyelmébe ajánljuk