Kovách Ágota

Meztelen zuhanyozások

Van-e értelme a püspöki körlevélnek?

  • Kovách Ágota
  • 2006. április 13.

Publicisztika

A címben idézett, egy úgynevezett "alternatív szórakozóhely" performanszára emlékeztető mondattal vélt Gyulay Endre rámutatni a tohuvabohu manifesztációjára anno, az erkölcseinket romboló, kereskedelmi televíziós valóság-show-k elleni összevont szemöldökű egyházi kultúrharc során.

Tény, ami tény, az apostoli utód komor, fekete ruházata hordoz bizonyos alteros reminiszcenciákat. A püspök úr mostanában kezünkbe került választási körlevele azonban sajnos arról győzött meg minket, hogy 'szentsége szeged-csanád helytartója nem a túlburjánzó entellektüel exhibicionizmus polgárpukkasztó késztetésének folyton kitörni vágyó tüzes láváját érezheti önnön magában, hanem a magyar helyesírás, stilisztikai érzék és mindenfajta gondolkodás gyötrő és kongó hiányát.

Szemezgessünk hát belőle.

*

"Kedves egyházmegyés Testvéreim!

Az úgynevezett kopogtató cédulák begyűjtése elkezdődik. Nem szeretnék egyetlen párt mellett sem kiállni. De szeretnék segítségére lenni alábbi soraimmal híveimnek, hogy milyen szempontok szerint kellene kiválasztani az alkalmas személyeket.

A kétezer éves egyház sokféle tapasztalatot szerzett és hagyományában adott át egyik korból a következő idők embereinek. Voltak hibái, de ebből is próbált, legalább később, tanulni. E hibákért kért a jubileumi év alatt bocsánatot Istentől egyházunk előző vezetője, II. János Pál pápa és a régi tapasztalatokból újabb és újabb írásával és beszédével igyekezett segíteni mindnyájunkat abban, hogy eligazodjunk e mai, néha nagyon is ellentmondásos világban.

1. Élet: Az életet léte minden pillanatában védelem illeti. (...) Valóban mennyire fontos az emberi élet értékelése és védelme. Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert!

2. Család: A család alapja a házasság, egy férfi és egy nő között kötött élethossziglani szeretet-szövetség. Nem lehet egy szintre hozni vele az együttélések egyéb formáit. A törvénynek jogilag is védenie kell a házaspárokat. Bizony életbe szólító gyermekáldás nélkül, a családi otthon szeretet melege nélkül, szociális közösségre nevelése nélkül, mi biztosíthatná nemzetünk jövőjét?

3. Egyenlőség (...) Az egyházi iskolák nevelése sokban hozzájárulhat a kábítószer-használat kiirtásához és az életcélt és hívatásszeretetet megtaláló fiatalok számának gyarapításához.

4. Szociális igazságosság: (...) A globalizációval szemben a szolidaritás hangsúlyozása. Mint mondják, nem halat kell adni, hanem hálót, és megtanítani halászni. Kultúrájuk növelését és segítő oktató-nevelést kell megszervezni, nem kevés honfitársunk felemelésére. "Bármit tettetek egynek is, Nekem tettétek" - szól a jézusi tanítás.(...)

6. Biztonság: Fontos a határozott szembeszegülés a korrupcióval, minden törvénytelenséggel, bűnözéssel, az ország törvényeinek és eszményeinek tiszteletben tartása. A prostitúció, a pedofília, a drogkereskedelem felszámolása. Jó lenne, ha nyugodtan mehetnének haza öregjeink a templomból, mert nem tépik le az arany nyakláncukat, vagy lakhatnak tanyán, anélkül, hogy rablógyilkosoktól kellene félniük. Vagy a templomok istentiszteleti kincseit nem kellene templomgyalázóktól félteni.(...)

8. Intézményes reform: A helyi testületek és szociális intézmények legyenek szerves kapcsolatban az országos szervezetekkel Az egészségügy stabilizálása. Kórházaink, orvosi rendelőink, idősek otthonai szükségleteinek biztosítása. Az egészségügy rendbe tétele. A betegségek megelőzése, a már betegek lelkiismeretes ellátása mind megvalósítandó feladat.

9. Egyesült Európa: A kormány tegyen meg mindent az Európához való csatlakozás érdekében, de ne adja fel saját országának kultúráját, történelmi és erkölcsi örökségét. Ha az olaszországi bíboros atya ezt ilyen fontos szempontnak tartja ott, mennyivel még fontosabb nálunk!

10. Szolidaritás: Legyen meg a szolidaritás teljes vállalása, állítsák meg a társadalom kettészakadását, a banki szféra uralmát. Gyakoroljanak pozitív diszkriminációt a szegény rétegek érdekében, gátolják meg a polgári réteg elszegényesedését. Milyen nagy társadalmi összefogást kell biztosítani a szegények felemelésére és a szegénységbe történő letaszítás megakadályozására. Mint kell segíteni az alig valamiből élő magányos nyugdíjasokat, munkanélkülieket, hajléktalanokat.

Országunk felemelkedése, a benne élők szabadsága és jogegyenlősége, a vallás szabad gyakorlásának megkövetelése és biztosítása, szemünk előtt kell, hogy legyen akkor is, amikor a megválasztandó embereket vizsgáljuk. Kell, hogy ők ezeket ne csak szavukkal mondogassák, ígérgessék, hanem eddigi életük is biztosíték legyen, hogy így gondolkoznak és így élnek.

A fenti szempontok segítsék egyházmegyém híveit döntésükben, hogy kinek adják kopogtatócédulájukat. S ha elérkezik a választás napja, mindnyájan adják le voksukat, de átgondoltan, felelősséggel tegyék ezt."

*

Főtisztelendő, főeminenciás Urunk, ki uralkodsz fölöttünk mindörökké!

Az úgynevezett magyar nyelv- és helyesírásórák ugyan nem tartoznak a teológiai stúdiumok közé, de. Egy körlevél megírásához a következő szempontokat ajánlanám. Nem szeretnénk semmiféle kézikönyv, szabályzat használatára buzdítani, de szeretném, ha megyés testvéreink legalább nyelvhasználatukban megőriznének valamicskét az általuk oly igen nagyra tartott, féltve szeretett magyar kultúrából.

Az ezeréves magyar nemzet sokféle módon próbálta meg beszéd és írás formájában közölnivalóját átadni hagyományában egyik korból a másikba. Voltak ebben hibák, de ebből is próbált legalább tanulni. Nem úgy Főeminenciás Urunk, akinek ezúton segítenénk eligazodni mindnyájan ebben a mai, néha nagyon is ellentmondásos magyar nyelvben.

*

1. Szórend: A magyar nyelvben bár a használatban van kötetlen szórend, de azért rendszer benne nem árt, ha van.

2. Értelem, szójelentés: Az nem lenne hiábavaló semmiképpen, ha olyan szótákolmányokat tüntetnénk fel írásunkban, mik szintén léteznek a szótárakban is. De ne legyünk túl elutasítók, Kazinczy neologizmusai, újdonításai és számos nagy költőfink hapax legomenonja végül is berakódott az magyar nyelvezetbe később. Ha a szeged-csanádi püspök atya olyan fontos szempontnak tartja az értékrendet, mennyivel még fontosabb, hogy meg is érthessük, amit mond, ha ő legalább érti egyáltalán.

3. Hiányos mondat: Nem problema, de néha mégis. Ha például az állítmány. Kezdetben vala az ige, mondja a Szentírás.

4. Jelentés, igazságérték: Bonyolult dolog, de egyszerű. Nehéz, bár oly könnyű, megérteni nem lehet, de kell. Mindenki szabadon dönt, de nem lehet bármit megengedni magunknak.

5. Helyesírás: Pont pont- vesszöcske: készen! van, a felyecske?

6. Archaizálás, biblikus nyelv: Csak lőn benne világosság! Mert ki régebbi korokat idéz, aznak kell hogy legyen érzéke hozzája, ha már az Úr nem is mondá bizony néki fülébe aztat, mit írnia kell. Mint kell segíteni az olvasót, hogy értse is, mit mondani kívánunk.

7. Világosság, egyértelműség: Cicerónál, de még Pázmányunknál is alapkövetelmény, a szónok erényei közt számon tartott fogalmak. Persze lényeges, hogy az ember a mondat végére, mivel gondolattyait kifejezni szándékozza, ne felejtse el, noha minden esély megvan rá, hiszen folyamatosan gondolkodunk még írás közben is, hogy tulajdonképpen, amikor az íráshoz hozzáfogott, és még tiszta volt a feje, akkor, s még talán percekkel utána is, mit akart, szeretett volna, ha hosszan is, de lényegre törve hallgatóságának - kik tárt fülekkel hallgatni óhajtják szavait, s tudni akarják s érteni mindazon tanácsokat és szempontokat, melyeket a szerző nekik összefoglalni igyekezett, s e hasznos jó tanácsok alapján eljárni szinte kötelességüknek érzik, s repesve várják, hogy az olvasnivaló (legenda) végére érvén úgy cselekedhessenek, miként azt bölcs elöljárójuk előírni, de semmiképp sem parancsolni próbált - mondani.

Kell, hogy püspök atyánk mindezeket ne csak kezével mutogassa, száját tátogatva ígérgesse, hanem gondolkozzon is, ha már él.

Neked ajánljuk