Könyvmelléklet

Kudarcok sora – Schein Gábor-Szűcs Teri (szerk.): "Zsidó" identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban

  • Kádár Judit
  • 2014. május 24.

Könyv

"A 20. század magyar történelmét alapjában véve kudarcok, kataklizmák, tévesztett megoldási kísérletek sorozatának tekintem" - szögezi le a tanulmánykötet egyik szerzője, Tverdota György. Álláspontjával nem nehéz egyetérteni, ha végigolvassuk a múlt század elejétől a jelenig ívelő, elsőként Erdős Renée önéletrajzi regénytetralógiáját, utolsóként Kőszeg Ferenc visszaemlékezéseit elemző húsz kultúratudományi tanulmányt.

Az adott korban többnyire ismert írók zsidósághoz való viszonyulására reagáló társadalom domináns mentalitásából ugyanis elég világosan levezethető, hogy az ország miért botladozik már több mint száz éve kudarctól kudarcig, holott a szerkesztők szerint a kötet mindössze annak feltárására szorítkozik, hogy a korszak irodalmi műveiben milyen "zsidó" identitásképek jelennek meg, így az antiszemita irományok "zsidó"-ábrázolásaival nem is foglalkozik.

Az összetett társadalmi-pszichológiai identitáskonstrukciónak tekintett "zsidó" szó végig idézőjelben áll, amivel a szerzők hangsúlyozni kívánták, hogy nincs eleve adott jelentése; jelentéstartalma az egyes társadalmi koroktól függ, és a másokat (a Másikat) megbélyegző emberek személyiségére éppúgy hatással van, mint annak a személynek az identitásválasztására, akit a stigmával kirekesztettek.

Amíg az 1900-as évek elején a középkori, keresztény antijudaizmusnak még számottevő hatása volt, néhány író identitásválság árán is az ősi vallás elhagyását választotta. A megoldást a krisztianizációban megtaláló Erdős Renée azonban hiába szerette volna középosztálybeli olvasóival és a kritikával katolikus identitását elfogadtatni. Mély hittel átszőtt önéletrajzi művei olvastán legfeljebb odáig jutottak, hogy "zsidó származása ellenére jó magyar". 1938-tól már mit sem számított, hogy katolikus; "zsidóként" nem publikálhatott, 1944-től bujkálni kényszerült. A Horthy-korszak egyre erősödő antiszemitizmusával szembesülő novellista és regényíró Pap Károly elutasította az asszimilációt, helyette a zsidó hagyomány radikális újraértelmezésével kísérletezett: az egyetemes szeretetet hirdető Jézus tanításának befogadására buzdított. 1945-ben koncentrációs táborban halt meg. Ugyancsak megtartotta zsidó identitását a hadifogságáról szóló Szibériai garnizon (1927) című regényével világsikert aratott Markovits Rodion, aki erdélyi szülőfaluja egymással békében élő román, magyar, zsidó és cigány lakosainak életéről írt humoros elbeszéléseivel a kelet-európai zsidó irodalmi hagyományba kapcsolódik. Miközben a háború előtti lengyel falusi zsidóságról szóló novelláiért az USA-ba emigrált Isaac Bashevis Singer Nobel-díjat kapott, Magyarországon Markovits már életében az irodalom perifériájára szorult.

A II. világháború alatt tetőpontjára jutott antiszemita gyűlölködés a magyar zsidóság többségének kiirtásához vezetett, de a társadalom felelősségének tisztázása elmaradt: a Rákosi-korszaktól kezdve a szocialista időszak végéig nem zsidókról, hanem "a fasizmus áldozatairól" általában esett szó. Mint Szilágyi Zsófia kitűnő tanulmánya rámutat, Szabó Magda 1970-ben megjelent, hamar kanonizált Abigél című regényében a háború alatti antiszemitizmust illetően azt írta meg, amit a társadalom hallani szeretett volna: a világháború idején játszódó mű Debrecenről mintázott városában zsidóellenes érzületnek nyoma sincs. Az antiszemitizmus létét tagadó hivatalos ideológia a holokausztról és a háború után lappangva tovább élő zsidóellenességről szóló magyar művek megjelenését sem támogatta. Kertész Imre Sorstalansága 1975-ben valahogy átcsúszott a cenzúrán, de visszhangtalan maradt. A Nobel-díj hazai fogadtatása, Kertész magyarságának tagadása oda vezetett, hogy radikálisan szakított magyar identitásával. Keserű gesztusa, mellyel a berlini Művészeti Akadémiának ajándékozta írásos hagyatékát, arra figyelmeztet, hogy ha elkövetett hibáiból, bűneiből a társadalom még ilyen száz év után sem képes tanulni, a kudarcsorozat folytatódni fog.

ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 286 oldal, 2500 Ft

Figyelmébe ajánljuk